Aktuální informace

Projekt

VÝROBA BIOPALIVA Z DIGESTÁTU BIOPLYNOVÝCH STANIC

REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022305
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vybudovat vícestupňový softwarový nástroj pro výpočet kvality a kvantity výroby biopaliva na bázi digestátu z bioplynových stanic a dalších surovin.

 

Celý článek...
 

Energetické audity, studie, projekty

. zákazník Praha 10, Energetické audity MŠ Ve stínu, MŠ Útulná, MŠ Hřibská, MŠ Nedvězská, včetně monitorovací zprávy projektu Komplexní snížení energetické náročnosti budov vybraných mateřských škol, 04/2016

. zákazník město Sušice, studie „Zpracování a energetické využití biomasy biologickým sušením", kompostárna Vrabcov 10/2016

. zákazník ČEZ Energo, s.r.o. , studie „Výroba biopaliva s využitím technologie provzdušňovaných zakládek na vhodné kompostárně a jeho uplatnění v kotlích na biomasu kotelny ve Zruči nad Sázavou“, září 2017

. zákazník město Trhové Sviny, studie „Optimalizace výroby elektrické energie za účelem využití odpadního tepla pro sušení čistírenských kalů", leden 2018

. zákazník město Vimperk, studie „Princip cirkulární mikroekonomiky v oblasti dodávek tepla a odpadového hospodářství", srpen 2018

. zákazník Kaiser, s.r.o., projekt DSP, zajištění stavebního povolení „Rekonstrukce zdroje tepla v areálu pily Kaiser", kotelna na biomasu- vlastní štěpka, 10/2018

 

Dlouhodobá spolupráce

Střední odborné učiliště potravinářské v Jílovém u Prahy (SOUp):

.energetický audit podle zákona č.406/2000 Sb, areálu SOUp, Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy, z 21.10.2014

.studie zateplení obvodového pláště budov SOUp s integrovanými fotovoltaickými nebo fototermickými panely. Jedná se o prefabrikovaný panelový systém Envilop je zavěšenou konstrukcí obvodové stěny ze dřeva a dalších materiálů, ve spolupráci s ČVUT UCEEB, z 20.10.2015

.projektové dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby, prováděcí dokumentace „Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek v areálu SOUp Jílové u Prahy“, ze dne 15.6.2018

.zajištění vydání stavebního povolení, 10/2018

město Plánice od r. 2015 na projektu „Kompostárna v lokalitě Plánice - Na Boučku".

.zajištění podání a vyplacení dotace, včetně administrace se SFŽP, včetně vypracování všech podkladů. Výše dotace 85% de minimis, v rámci 5. výzvy OPŽP, PO3, SC3.2.

.vypracování projektové dokumentace a její projednání s vydáním stavebního povolení, kolaudace, zahájení provozu 02/2017

.vedení provozu kompostárny po dobu udržitelnosti

 

 

TAČR

TA04020903, ve spolupráci s VÚRV, v.v.i., - „Technologický postup a vývoj prototypu pro ekologickou sanitaci a zpracování rozličných biologických odpadů (zejména gastroodpadů) na hnojivé a rekultivační substráty", v letech 2014 -2017.

 
Home Nabídka služeb Zpracování předběžných studí a studií proveditelnosti - projekt managering

V současné době jsou zpracovávaný především projekty:

1) Obnovitelné zdroje energie zejména uplatnění biomasy, tepelná čerpadla, atp. Netradiční využití biologicky rozložitelných odpadu k výrobě biopaliva fermentační technologii a nebo přímým sušením teplem např. z bioplynové stanice nalézá uplatnění při stabilizaci cen tepla v systémech zásobovaní institucí, obcí a měst.

  • V první části těchto studií rešíme technologii výroby biopaliva a jeho logistiku, navrhujeme výrobní linku, včetně všech nutných obslužných činností. Provádíme ekonomickou analýzu, znázornění strategických vazeb projektu a identifikaci rizik. Kalkulujeme cenu finálního produktu.
  • V druhé části pak navrhujeme technologie pro spalovaní tohoto biopaliva. Provádíme analýzy současného celkového zásobovaní teplem, návrh nového nebo rekonstrukci stávajícího. Zde vždy vycházíme z detailní znalosti místních poměrů a požadavku provozu. Klademe důraz na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET).  Přirozené nechybí ani identifikace nejdůležitějších parametru nové technologie s konkrétními možnostmi napojení na systémy centralizovaného zásobovaní teplem. Na tomto poli úzce spolupracujeme s ČVUT.
  • Jsme schopni vymodelovat různé ekonomické scénáře a situace, při dodržovaní určitých postupů a doporučení pro budoucí provozování investice, včetně kalkulací cen koncových produktů. Pro finanční pomoc investora jsme schopni předložit nejvhodnější modely financování,  které berou v potaz možnost získaní dotačních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotací ze státního rozpočtu spolu s dalšími bankovními produkty pro potřeby konkrétního zákazníka.
  • V realizační fázi je kontrolovaná probíhající investice formou stavebního dozoru a následně je vyhodnocován dlouhodobý provoz i po ukončení zkušebního provozu.
  • V současné době se společnost věnuje využití tepla na bioplynových stanicích za účelem výroby biopaliva sušením separátu či digestátu. V několika studiích se zabýváme využitím cirkulármí mikroekonomiky v trojúhelníku -  sušení čistírenských kalů, jejich využití jako biopaliva, zvýšení účinnoti místního CZT, zefektivnění kalové koncovky na ČOV. Byla provedena řada spalovacích zkoušek s uvedenými biopalivy, počínaje r. 2004.

2) Využití doporučených opatření z energetických auditů.

Firma Trigad historicky patří mezi nejvýznamnější zpracovatele energetických auditů v Praze a okolí

 


Přehled významných zakázek TRIGAD s.r.o. v oboru

energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov

Název Objednatel Místo plnění Doba plnění

Energetické audity objektů:

ZŠ 1, ZŠ 2, veřejné osvětlení, 3 x bytový dům, stará radnice, DPS, zimní stadión a sportovní hala

město Říčany Říčany r. 2002 - 3
Energetické audity deseti bytových domů na Praze 1 MČ Praha 1 Praha 1 r. 2002 - 3
Energetické audity šesti bytových domů na Praze 10 MČ Praha 10 Praha 10 r. 2002 - 3
Energetické audity deseti bytových domů v Radotíně MČ Praha 16 Radotín Praha 16 r. 2003
Energetické audity osmi bytových domů na Praze 1 MČ Praha 1 Praha 1 r. 2003
Energetické audity 88 bytových a nebytových domů na Praze 10 MČ Praha 10 Praha 10 r. 2003
Energetické audity města Mladá Boleslav, ZŠ 1,                         dvě budovy, ZŠ 2, dvě budovy, tři budovy Magistrátu Město Mladá Boleslav Mladá Boleslav r. 2003

Energetické audity objektů MČ Praha 4

kulturní centrum, Radnice, ubytovna

MČ Praha 4 Praha 4 r. 2003 - 4
Energetický audit budovy paláce Žofín, Praha 1 MČ Praha 1 Praha 1 r. 2003 - 4
Energetický audit lyžařského střediska v Janově n. Nisou Janov nad Nisou Janov nad Nisou r. 2003 - 4

Energetický audit budovy

VOŠ a SPŠ Na Příkopě, Praha 1

VOŠ a SPŠ Na Příkopě Praha 1 r. 2003 - 4

Energetický audit

- kulturního střediska Novodvorská

- energetického hospodářství areálu budov Úřadu MČ

- ubytovny Novodvorská

MČ Praha 4 Praha 4 r. 2003 - 4
Energetický audit 12 bytových a nebytových domů v Sedlčanech MěÚ Sedlčany Sedlčany r. 2003 - 4
Energetický audit výrobního areálu firmy Vest-izol, a.s. Zákupy Vest-izol a.s. Zákupy r. 2004
Energetický audit komplexu Strahovského tunelu Technická správa komunikací h.l.m.Prahy Praha 6 r. 2004
Budova úřadu MČ Vodičkova 18 MČ Praha 1 Praha 1 r. 2004

Sportovní areál Na Kotlářce Praha 6, areál Stanice

mladých přírodovědců Drtinova, Praha 5, Karlínské

Spektrum, Praha 8

DDM Praha 8 Praha 5, 6, 8 r. 2004
Energetický audit 27 bytových a nebytových domů na   Praze 1 MČ Praha 1 Praha 1 r. 2004
Energetický audit 42 bytových a nebytových domů na   Praze 10 MČ Praha 10 Praha 10 r. 2004
Energetické audity osmi bytových a čtyřech nebytových domů v Roudnici nad Labem MěÚ Roudnice nad Labem MěÚ Roudnice nad Labem r. 2004
Energetické audit Nemocnice v České Lípě Nemocnice Česká Lípa Nemocnice Česká Lípa r. 2005
Energetický audit 61 bytových a nebytových domů na   Praze 10 MČ Praha 10 Praha 10 r. 2005 - 6
Energetický audit pěti bytových a nebytových domů v Sedlčanech MěÚ Sedlčany Sedlčany r. 2006 - 7
Energetický audit třech mateřských škol v Sedlčanech MěÚ Sedlčany Sedlčany r. 2007
Energetický audit kulturního domu v Sedlčanech MěÚ Sedlčany Sedlčany r. 2007
Energetický audit čtyř mateřských škol na Praze 10 MěÚ Praha 10 Praha 10 r. 2007
Průkaz energetické náročnosti mateřské školy na Praze 10 MěÚ Praha 10 Praha 10 r. 2007
Energetický audit Paláce Žofín MěÚ Praha 1 Praha 1 r. 2008
Průkaz energetické náročnosti Paláce Žofín MěÚ Praha 1 Praha 1 r. 2008
Energetický audit dvanácti mateřských škol na Praze 10 MěÚ Praha 10 Praha 10 r. 2008
Energetický audit Sokolovny Dubeč Sokol Dubeč Dubeč r. 2008
Průkaz energetické náročnosti Sokolovny Dubeč Sokol Dubeč Dubeč r. 2008
Energetický audit čtrnácti základních škol na Praze 10 MěÚ Praha 10 Praha 10 r. 2008
Průkaz energetické náročnosti 24 základních a mateřských škol na Praze 10 MěÚ Praha 10 Praha 10 r. 2008

Trigad s.r.o. | login
Energetika - financování - provoz