GDPR

informace o zpracování a ochraně osobních informací ve společnosti TRIGAD

Společnost TRIGAD, s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 79/10, PSČ 12000, IČO 25132067, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 52362 (dále jako "TRIGAD"), je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.

V tomto dokumentu naleznete obecné informace o způsobu zpracování osobních údajů naší společností a dále informace o některých nejčastějších druzích zpracování osobních údajů, k němuž dochází při činnosti společnosti TRIGAD a které společnost zpracovává v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“).


Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme všechna práva subjektů údajů, přičemž naše společnost dodržuje zejména následující zásady:

 • osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem,
 • shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný,
 • při zpracování  osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění stanovených účelů,
 • k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná opatření,
 • zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo vymazáváme,
 • osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány,
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO,
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky,
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.,
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.


Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. 

od Vás, zejména:

 • na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy;
 • při telefonické komunikaci;
 • při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky (e-mailem).

od třetích osob, zejména:

 • od orgánů státní správy či od třetích osob při plnění našich právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů;
 • od spolupracujících třetích osob.

z veřejně dostupných zdrojů, zejména:

 • ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte;
 • z obchodního rejstříku;
 • z insolvenčního rejstříku.

z vlastní činnosti:

 • při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů či služeb.


Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás vždy informujeme. 

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména:

 • pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli  a při vyřizování Vašich žádostí,
 • pro účely plnění našich právních povinností,
 • pro účely našich oprávněných zájmů.


Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity. 

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech TRIGAD, popř. v informačních systémech našich zpracovatelů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci TRIGAD, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Kromě toho mají přístup k Vašim osobním údajům také zaměstnanci našich zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro naši společnost. Se všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.


Jaká jsou Vaše práva?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními předpisy,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za určitých právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku našich produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.