Aktuální informace

Projekt

VÝROBA BIOPALIVA Z DIGESTÁTU BIOPLYNOVÝCH STANIC

REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022305
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vybudovat vícestupňový softwarový nástroj pro výpočet kvality a kvantity výroby biopaliva na bázi digestátu z bioplynových stanic a dalších surovin.

 

Celý článek...
 

Energetické audity, studie, projekty

. zákazník Praha 10, Energetické audity MŠ Ve stínu, MŠ Útulná, MŠ Hřibská, MŠ Nedvězská, včetně monitorovací zprávy projektu Komplexní snížení energetické náročnosti budov vybraných mateřských škol, 04/2016

. zákazník město Sušice, studie „Zpracování a energetické využití biomasy biologickým sušením", kompostárna Vrabcov 10/2016

. zákazník ČEZ Energo, s.r.o. , studie „Výroba biopaliva s využitím technologie provzdušňovaných zakládek na vhodné kompostárně a jeho uplatnění v kotlích na biomasu kotelny ve Zruči nad Sázavou“, září 2017

. zákazník město Trhové Sviny, studie „Optimalizace výroby elektrické energie za účelem využití odpadního tepla pro sušení čistírenských kalů", leden 2018

. zákazník město Vimperk, studie „Princip cirkulární mikroekonomiky v oblasti dodávek tepla a odpadového hospodářství", srpen 2018

. zákazník Kaiser, s.r.o., projekt DSP, zajištění stavebního povolení „Rekonstrukce zdroje tepla v areálu pily Kaiser", kotelna na biomasu- vlastní štěpka, 10/2018

 

Dlouhodobá spolupráce

Střední odborné učiliště potravinářské v Jílovém u Prahy (SOUp):

.energetický audit podle zákona č.406/2000 Sb, areálu SOUp, Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy, z 21.10.2014

.studie zateplení obvodového pláště budov SOUp s integrovanými fotovoltaickými nebo fototermickými panely. Jedná se o prefabrikovaný panelový systém Envilop je zavěšenou konstrukcí obvodové stěny ze dřeva a dalších materiálů, ve spolupráci s ČVUT UCEEB, z 20.10.2015

.projektové dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby, prováděcí dokumentace „Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek v areálu SOUp Jílové u Prahy“, ze dne 15.6.2018

.zajištění vydání stavebního povolení, 10/2018

město Plánice od r. 2015 na projektu „Kompostárna v lokalitě Plánice - Na Boučku".

.zajištění podání a vyplacení dotace, včetně administrace se SFŽP, včetně vypracování všech podkladů. Výše dotace 85% de minimis, v rámci 5. výzvy OPŽP, PO3, SC3.2.

.vypracování projektové dokumentace a její projednání s vydáním stavebního povolení, kolaudace, zahájení provozu 02/2017

.vedení provozu kompostárny po dobu udržitelnosti

 

 

TAČR

TA04020903, ve spolupráci s VÚRV, v.v.i., - „Technologický postup a vývoj prototypu pro ekologickou sanitaci a zpracování rozličných biologických odpadů (zejména gastroodpadů) na hnojivé a rekultivační substráty", v letech 2014 -2017.

 

Technická pomoc při osazováni regulační techniky vyžadované legislativou spočívá zejména v :

  • zaměření současného stavu otopné soustavy v bytovém dome, zjištění veškerých informaci o otopné soustavě (typy otopných těles, pocty článku, dimenze rozvodu atp.)
  • vypracováni výkresové dokumentace
  • tepelné - hydraulicky výpočet otopné soustavy a její vyvážení (stanoveni optimální dimenze regulačních ventilu z hlediska jejich regulačního rozsahu, výpočet přednastavení termostatického radiátorového ventilu, výpočet tlakových poměrů v sítí - určení správných hodnot pro správné hydraulické vyvážení otopné soustavy).
  • vlastni realizace opatření - zajištění montáže regulační techniky, popř. technického dozoru při montáži

Termostatické ventily ve spojeni s termostatickou hlavici samočinné udržují požadovanou teplotu v místnosti s přesností 1 °C. Termostatická hlavice automaticky reguluje uzavíráním či otevíráním ventilu průtok otopné vody podle teploty vytápěné místnosti. Je tak schopna udržovat nastavenou teplotu v místnosti a pružně reagovat na dodatečné zdroje tepla (zisku ze slunečního záření). Nedochází tedy k přetápění místnosti. Obecně platí, ze snížení teploty v byte o 1 °C představuje snížení nakladu na tepelnou energii o 6 %. Dosažené úspory se pohybuji v rozmezí od 10 % do 20 %.

Pro správnou funkci termostatických ventilu je rovněž nutné provést důkladné hydraulické vyvážení otopné soustavy a nastaveni správných tlakových poměrů v sítí. Toto je potom zárukou správné a bezhlučné funkce termostatického ventilu. Při uzavírání termostatických regulačních ventilu klesá průtok spotřebičem a tím dochází ke zvýšení tlaku ve stoupačce. Toto zvýšení tlaku nad povolenou mez způsobuje nepříjemné „pískaní“ regulačních ventilu na spotřebiči. Stabilizaci tohoto diferenčního tlaku lze docílit bud přepouštěcí armaturou, která se při zvýšeném tlaku vyvolaném poklesem průtoku spotřebičem (radiátorem) otevírá a propouští chybějící průtok, nebo výhodněji membránovým regulátorem diferenčního tlaku. Tento typ udržuje staly rozdíl tlaku na spotřebiči při proměnném průtoku. Toho je docíleno ovládaným kuželky ventilu podle membrány, na níž z jedné strany působí tlak před spotřebičem a z druhé strany tlak za spotřebičem. Silové působení na kuželku je tak úměrně rozdílu obou tlaku. Tyto vyvažovací armatury se zpravidla instaluji na patách stoupaček. Dále je také výhodné použít oběhová čerpadla s regulovatelnými otáčkami, která mohou poměrně pružné reagovat na potřeby otopné soustavy.

K dosazeni úspor instalaci termostatických ventilu je tedy nutné mimo instalace termostatických hlavic, které pružné reaguji na ev. dodatečné zisky např. z oslunění a zabraňují tak přetápění místnosti provést taktéž důkladný hydraulicky výpočet cele otopné soustavy a otopnou soustavu správné vyvážit.

Trigad s.r.o. | login
Energetika - financování - provoz