DOTACE

poradenství pro přípravu a realizací projektů s využitím dotačních titulů

Příprava a vypracování žádosti o dotace z EU v programech MŽP, MPO, MMR apod., národních programů a státní podpory investic dotace z krajských fondů nebo z fondu přeshraniční spolupráce v v oblastech využívaní obnovitelných zdrojů energie, úspor energie, odpadních vod na ČOV, zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů, cirkulární ekonomice a komunitní energetice.

V současné době klademe důraz na projektová řešení se  zajišťováním dotací z oblastí:

 • obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaiky s bateriovým úložištěm v kombinaci s tepelnými čerpadly, biomasa pro vytápění menších výkonů,
 • rozvoj komunitní energetiky,
 • odpadové hospodářství, resp., cirkulární ekonomika.

Příprava, vypracování žádosti a realizace dotací z EU v programech MŽP, MPO, MMR apod., národních programů a státní podpory investic, dotace z krajských fondů nebo z fondu přeshraniční spolupráce v oblastech využívání obnovitelných zdrojů energie, úspor energie, zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů, cirkulární ekonomice a komunitní energetice.

1. TAČR
04020903-Technologický postup a zařízení pro ekologickou sanitaci a zpracování rozličných biologických odpadů na hnojivé a rekultivační substráty. Záměrem projektu je vypracování a ověření technologického postupu a odpovídající konstrukce zařízení pro cenově přijatelnou a efektivní decentralizovanou ekologickou sanitaci a zpracování rozličných biologických odpadů včetně nebezpečných, zejména vedlejších živočišných produktů, na hnojivé a rekultivační substráty, rovněž vypracování a ověření metodických postupů pro účinnou aplikaci těchto výstupních produktů. Technologie se využije především pro nakládání s kuchyňskými odpady, a to jak v podnicích veřejného stravování, tak v domácnostech, ale v případě mimořádných situací bude schopná zlikvidovat i vybrané povodňové bioodpady.

 • Spolupráce s VÚRV
 • Rozpočet V a V 3,9 mil. Kč, r. 2015-17


2. MŽP_5. výzva, PO3, SC 3.2, Kompostárna v lokalitě Plánice - Na Boučku. Projekt představuje vystavění kompostárny. Dále pak vytvářit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad.

Firma Trigad zajišťoval i tříletý provoz kompostárny po uvedení do provozu.

 • Rozpočet 6,8 mil. Kč, r. 2017


3. MŽP_41. výzva, PO 3, SC 3.2, Dovybavení sběrného dvora v Sušici, vzhledem k nárůstu odpadů. Cílem projektu je tedy uspokojit zvýšenou potřebu uložení odpadů způsobem, který bude technicky přijatelný jak pro občany, tak pro obsluhu sběrného dvora.

 • Rozpočet 2,9 mil. Kč, r. 2017-2020


4. výzva, PO 2, SC 2.2 OPŽP, Rekonstrukce zdroje tepla za účelem snížení emisí - Pivovar Herold Březnice, a.s. II, Projekt řeší náhradu původních kotlů na hnědé uhlí za nové plynové kotle obdobných výkonů, které budou doplněny kogenerační jednotkou s elektrickým výkonem 25 kW.

 • Rozpočet 10,7 mil. Kč, r. 2017


5. TAČR – TH02020894, Epsilon - Ekologicky a ekonomicky přijatelné technologie výroby a využití tuhých biopaliv na základě bioodpadů v malých ostrovních soustavách kombinované výroby elektřiny a tepla.

 • Partner VÚRV, ČVUT-UCEEB
 • Rozpočet VaV 14,1 mil. Kč, r. 2017-2020


6. výzva, PO 2, SC 2.2 OPŽP, Rekonstrukce kotelny na biomasu v pile Kaiser, Rožmitál pod Třemšínem,

 • Projekt řeší náhradu stávající kotelny na černé uhlí za nový zdroj na biomasu s tepelným výkonem 2 x 300 kW.
 • Rozpočet 7,8 mil. Kč, r. 2017


7. TAČR - TK01030138, Théta - Energetické využití sušených čistírenských kalů v podmínkách spalování na středně velkých zdrojích s využitím mikrovlnné pyrolýzy. Cílem projektu je ověřit možnosti energetického využití sušených čistírenských kalů v podmínkách spalování na středně velkých zdrojích s využitím mikrovlnné pyrolýzy , zpracovat návrh normy na sypká pevná netvarovaná paliva, biomasu a definovat základní technickou dokumentaci kompaktního zařízení SaMP a studie jako proveditelnosti. Novost řešení pro oblast energetického sektoru vyplývá z faktu , že čistírenský kal představuje dostupnou surovinu a jeho likvidace aplikací do zemědělské půdy je v současnosti stále více legislativně omezovaná. Cílovou skupinou ,jež bude využívat výstupů projektu jsou vlastníci (města, svazky obcí, obce apod.) a provozovatelé (VaK, obce apod.) ČOV ,jež mají v současné době problém s likvidací čistírenských kalů.

 • Spolupráce s VUT v Brně, AdMas  a VH Atelier, spol. s.r.o.
 • Rozpočet 12,8 mil. Kč, r. 2018-21


8. výzva, PO 3, SC 3.2,OPŽP, Modernizace a rozšíření využití kompostárny v Rožmitále pod Třemšínem o výrobu paliva pro energetické využití odpadů. Cílem projektu je mimo zbudování kompostárny i zpracovat navýšenou kapacitu biologicky rozložitelného odpadu při využití současného prostoru, kterého je možné dosáhnout dvojím způsobem:

 • zvýšení objemu zpracovávaného materiálu na ploše, změna technologie výroby
 • zrychlení oběhu materiálu zařazením nového výrobku, výroby paliva
 • Rozpočet 10,7 mil. Kč, r.2019


9. PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY - výzva č. 4, OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR. Výpočtový model produkce tepelné a elektrické energie z kogenerační jednotky bioplynové stanice na základě vstupních surovin pro výrobu bioplynu

 • Spolupráce s ČVUT - UCEEB.
 • Rozpočet 495 tis. Kč, r. 2020


10. APLIKACE - VÝZVA VIII. OPPIK, Nová technologie přeměny gastroodpadů na organické hnojivo. Cílem je nová technologie zpracování gastroodpadů, která by měla zabezpečit větší efektivitu ekologické sanitace a lepší kvalitativní parametry organického hnojiva. Zařízení na zpracování gastroodpadů novou technologií umožní, že náklady na provoz zařízení budou představovat méně než 80% nákladů na odvoz a zpracování gastroodpadu odpadářskou firmou.

 • Partneři První jílovská a.s. + VÚRV
 • Rozpočet 10,6 mil. Kč, r.2021-2


11. Podnikatelský záměr – projekt Aplikace 2014-2020, PRIORITNÍ OSA-1 „ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE“, Nová technologie výroby extraktů z léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, zejména obsahující látky určené ke zmírnění hyperzánětu u pacientů s COVID-19, s integrovaným energetickým centrem“

 • Partneři První jílovská a.s. (areál Exar) + VÚRV
 • Rozpočet 39,6 mil. Kč, r.2021-3


12. Inovační vouchery - IV. Výzva, OPPIK, Návrh metodiky využití participativního navrhování staveb pro přípravu investičních projektů. Jedná se o vytvoření návrhu metodiky využití participativního navrhování staveb pro přípravu investičních projektů včetně ilustračního příkladu jejího začlenění do portfolia poskytovaných služeb v oblasti navrhování veřejných i soukromých staveb. Dojde tak k inovaci a  rozšíření portfolia našich služeb žadatele a zvýšit i konkurenceschopnost.

 • Rozpočet 396 tis. Kč, r. 2020


13. Inovační vouchery - IV. Výzva, OPPIK, Výroba biopaliva z digestátu bioplynových stanic Vícestupňový softwarový nástroj pro výpočet kvality a kvantity výroby biopaliva na bázi digestátu z bioplynových stanic a dalších surovin. Projekt bude řešen v několika krocích. V prvním kroku bude vypočtena orientační kvalita a kvantita digestátu s variantním využitím separace. Následně bude v druhém kroku nástroj vypočítávat množství surovin pro domíchávání a výrobu vlastního optimálního biopaliva formou biologického sušení.

 • Rozpočet 398 tis. Kč, r. 2020


14. Úspory energie VI. Výzva, OPPIK, Stavební úpravy objektu, včetně využití FVE - Jílové u Prahy. V rámci projektu budou v První jílovské a.s. realizovány následující aktivity:

 • Snižování energetické náročnosti haly zateplením svislých obvodových stěn, výměnou otvorových výplní a zateplením stropu.
 • Instalace FVE pro vlastní spotřebu na střechách hal v areálu Kovo o výkonu 300 kWp , bateriové úložiště 300 kWh.
 • Rozpočet 12,5 mil. Kč, r. 2022


15. Aplikace - výzva I., OPTAK, Využití spalování lokální biomasy, vyráběné technologií aerobní fermentace, v kotelně Wave. Vývoj a testování kotelny Wave 120 v provozních podmínkách pro cenově dostupné palivo z lokálních zdrojů. Spalování biopaliva připravené v lokálních podmínkách metodou biologického dosoušení umožní využít instalovaných kapacit především malých obecních kompostáren, čili jedná se modelové řešení pro spalovací zařízení o malém výkonu na lokální úrovni..

 • Partneři GT Progres, s.r.o. + ČVUT a VÚRV
 • Rozpočet 24,6 mil. Kč, r. 2023-24


16. Nová zelená úsporám OPŽP, Zateplení objektu Společenství vlastníků jednotek v domě Na Vrcholu č.p. 2584, 2585, Praha 3

 • Rozpočet 3,4 mil. Kč, r. 2023


17. Inovační vouchery - VI. Výzva, OPIK, Výpočtový model pro optimalizované navrhování soustav solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Je realizován výpočtový model na bázi MS EXCEL, pro jednoduchou přenositelnost a použitelnost žadatelem. V první fázi bude naplněna knihovna energetickými systémy a následně bude provedena optimalizace výpočtu pro efektivní navrhování na základě okrajových parametrů. Spotřeba TV, spotřeba ÚT, spotřeba elektrické energie pro společné prostory domu, velikost střechy. Následně budou tyto hodnoty očištěny o vliv sezónnosti denostupňovou metodou a protaženy přes standardizované hodinové rozvrstvení v průběhu roku pro zjištění průměrných hodinových spotřeb a nalezení optimálních výkonových a hladina a hladin nutné akumulace (tepla i elektřiny). Následně bude proveden návrh efektivních energetických systémů a na základě knihovny i případných výrobců a předpokládaných nákladových hodnot. Následně budou výsledky exportovány do žadatelova jednoduchého systému hodnocení investic.

 • Rozpočet 499 tis. Kč, r. 2023


18. ModF – RES+ č. 1/2021, Výstavba fotovoltaické elektrárny a lokální distribuční sítě pro distribuci elektřiny s prvky efektivního řízení spotřeby a výroby energie. Realizací projektu dojde k využití stávajících střech areálu Správa majetku První jílovské a.s. k instalaci  597 ks panelů – výstavbu firemní střešní fotovoltaické elektrárny s trvalým připojením do NN sítě a automatickým odpojením v případě výpadku a umístění 10 ks panelů na zem.  Instalovaný výkon FVE je 300,465 kWp. Kapacita baterií je 298,2 kWh. Využitelná kapacita úložiště je 99,2 %.

 • Rozpočet 12,6 mil. Kč, r. 2023


19. MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, Instalace FV systému v Zoo Olomouc. Fotovoltaické panely v celkovém počtu 268 kusů budou namontovány na střechách budov Zoo Olomouc. Řízení toku energií, nabíjení a vybíjení bateriového úložiště a ostrovní provoz zajišťují baterie LiFePO v počtu 43 kusů (23 kusů v rámci dotace, zbývajících 20 kusů bude hrazeno z rozpočtu žadatele). Elektrický systém ZOO Olomouc je schopen ostrovního provozu. Celková instalace FVE o výkonu 121,94 kWp s akumulací 220,16 kWh.

 • Rozpočet 9,1 mil. Kč, r. 2023


20. MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, Mateřská škola Jílové u Prahy - instalace FVE systému s akumulací. Proběhne výstavba FVE elektrárny o špičkovém výkonu 96 kWp s akumulací 102,4 kWh včetně nezbytných úprav konstrukce střechy v souladu se zaměřením výzvy. Fotovoltaické panely budou namontovány na střechách budov v celkovém počtu 211 ks. Řízení toku energií, nabíjení a vybíjení bateriového úložiště a ostrovní provoz zajišťují baterie LiFePO. Elektrický systém je schopen ostrovního provozu.

 • Rozpočet 9,1 mil. Kč, r. 2023
Získali jsme dotační titul

VÝPOČTOVÝ MODEL PRO OPTIMALIZOVANÉ NAVRHOVÁNÍ SOUSTAV SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL

Získali jsme dotaci pro dotační program projektu

VÝPOČTOVÝ MODEL PRO OPTIMALIZOVANÉ NAVRHOVÁNÍ SOUSTAV SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_...

Zobrazit více
Realizujeme projekt

VÝROBA BIOPALIVA Z DIGESTÁTU BIOPLYNOVÝCH STANIC

Projekt

VÝROBA BIOPALIVA Z DIGESTÁTU BIOPLYNOVÝCH STANIC

REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022305
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vybudovat vícestupňový softwarový nástroj p...

Zobrazit více