STUDIE A PROJEKTY

zpracování odborných studií, tvorba provozně ekonomických projektů

ODBORNÉ STUDIE

V současné době jsou zpracovávaný především projekty z oblastí:

 • obnovitelné zdroje energie zejména uplatnění fotovoltaiky s bateriovými úložišti,  tepelná čerpadla, speciálně tzv. s uplatněním průsakových vod na březích vodních toků, provozy s biomasou. Zde netradiční využití biologicky rozložitelných odpadů k výrobě biopaliva fermentační technologii a nebo přímým sušením teplem např. z bioplynové stanice. Stabilizace cen energií v systémech zásobovaní institucí, měst, obcí  a bytových domů,
 • zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů zejména jako substituce dřevní štěpky,
 • využití tepla na bioplynových stanicích za účelem výroby biopaliva sušením separátu či digestátu. V několika studiích se zabýváme využitím cirkulární mikroekonomiky v trojúhelníku nebo samostatně  -  sušení čistírenských kalů, jejich využití jako biopaliva  při zlepšení účinnosti SCZT, zefektivnění kalové koncovky na ČOV, zvýšení využití kompostáren. Za tímto účelem byla provedena řada spalovacích zkoušek s uvedenými biopalivy, počínaje r. 2004,
 • komunitní energetiky.


TVORBA PROVOZNĚ EKONOMICKÝCH PROJEKTŮ

TRIGAD nabízí různé  modely financování. Především se jedná o výstavbu nových zařízení, i když je zajímavé i zpětné profinancovaní systémem "sale" and "leasback" (prodej a zpětný leasing).

Takovýto technický a finanční projekt pak obsahuje:

 • zmapování současného stavu,
 • vypracování podrobné studie - technické řešení, ekonomické analýzy,
 • předběžné určení bonity pro stanovení úvěrových možností klienta,
 • návrh způsobu financování a budoucího provozování ve vazbě na technické řešení dílčí studie proveditelnosti, při respektování optimalizace daňového zatížení,
 • vypracování finančního projektu ve formě podnikatelského záměru a jeho projednání s možnými věřiteli a investory, včetně sestavení organizačních vazeb a peněžních toků,
 • příprava a projednání zajištění financování v dané koncepci, možnost využití evropských, případně státních dotací,
 • vypracování nezbytného smluvního zajištění a ekonomické dokumentace,
 • provedení profinancování, realizace investice,
 • nastavení systému režimu splácení a identifikace splátek v účetní evidenci klienta,
 • sledování ekonomiky provozu po dobu finančního závazku klienta.

Firma TRIGAD historicky patří mezi nejvýznamnější zpracovatele energetických auditů, posudků, PENb, apod., jednak samostatně a jednak pro potřeby dotačních titulů.

96. Zákazník: město Sedlčany

"Studie kalkulace ceny tepla" je zpracována na základě objednávky města Sedlčany č. 203/2004 ze dne 23.11.2004 a navazuje na studii Energetické využití kalů z ČOV Sedlčany z října 2004. Jejím cílem je vyjasnit podmínky instalace zařízení na výrobu a spalování biopaliva v rámci tepelného hospodářství v Sedlčanech z hlediska budoucího provozu a vlivu na kalkulaci cen tepelné energie.

 • Datum odevzdání: 01//2005
 • Kontakt: Ing. Burian, starosta města


97. Zákazník: Pigmal a.s.

Studie je vypracována na základě smlouvy o dílo č. 102/SoD/02.04.05/MeH. Problematika zpracovatelského zemědělského provozu má jak na porážkové lince hospodářských zvířat v Týnu nad Vltavou tak v areálu zemědělského družstva PIGMAL a.s. v Malšicích u Tábora řadu oddělených ekonomických aspektů. Autoři studie se snaží nalézt některé vazby, které právě spojují tyto oblasti navzájem a to na podkladě znalostí nových technologií orientovaných na energetické využití druhotných surovin. Konkrétně se jedná o řešení zásobování teplem a teplou užitkovou vodou v Týnu nad Vltavou  - tj. nalezení alternativy ke spalování fosilního paliva (ELTO) jiným druhem tzv. granulovaného biopaliva, které bude vyráběno v areálu zemědělského družstva PIGMAL. Tato výroba bude mít přímou vazbu na technologii bioplynové stanice, která by zpracovávala prioritně stávající odpady z výkrmu prasat a skotu a současně i jateční odpad z Týna nad Vltavou. Vedlejšími produkty bude výroba paliva pro externí dodávku (plynová kotelna v Bechyni) a export el. energie do sítě JČE.

 • Datum odevzdání: 02/2005
 • Objem investic: do 110 mil. Kč
 • Kontakt: Ing. Filištejn, jednatel, 602270809


98. Zákazník: 1. JVS a.s.

"Studie energetického využití aerobně stabilizovaných čistírenských kalů" je vypracována na základě smlouvy o dílo č. 098/SoD/20.12.04/ 1JVS ze dne 14.12.2004. Jejím cílem je z  technického, provozního a především ekonomického hlediska posoudit potencionální investici do vybudování fermentační linky na výrobu biopaliva z čistírenských kalů a regionálního zeleného odpadu a dále investici do navazujícího energetického hospodářství zpracovávající produkované biopalivo. Jako lokalita byla zadavatelem vytipována oblast ČOV Ledenice, Borovany, Trhové Sviny, Suchdol na d Lužnicí, příp. Nové Hrady.  Tyto obce sdružené v mikroregionu „Sdružení Růže“ předpokládají nákup mobilního zařízení na lisování kalů z vlastních prostředků. Důležitý je i vstup CHKO Třeboňska a to tím, že se ve Studii uvažuje s využitím zeleného odpadu právě z  Třeboně a jejího okolí, která je v dostupné vzdálenosti od Trhových Svin a která, vzhledem k náročnosti řešení odpadů v CHKO, tento projekt přivítala.

 • Datum odevzdání: 01/2005
 • Objem investic: do 30 mil. Kč
 • Kontakt:  386 102 430


99. Zákazník: město Sedlčany – spalovací zkoušky biopaliva

Na základě objednávky byla VŠB - TU Ostrava, fakultou strojní, katedrou energetiky a uzavřena smlouva o dílo ( SOD ) č.361501. Předmětem plnění je autorizované měření plynných a tuhých emisí, účinnosti kotle, výkonu a spotřeby paliva fluidního kotle 2 MW a horkovodního kotle Varimatik při spalování peletizovaného fermentovaného biopaliva a spalovací zkouška v roštovém kotli pro sypané palivo z čistírenských kalů, slámy a dřevní hmoty. Výrobcem biopaliva byla firma AGRO-EKO.

Výroba biopaliva z fermentované směsi kalů ČOV a biomasy určená k provozním spalovacím zkouškám biopaliva byla realizována na základě plnění zakázky dle Smlouvy o dílo, ze dne 2005.01.25. ev. č. 101/SOD/24.01.05 s firmou Agro-eko, s cílem komerčního zpracování na technologii EWA-FERM.

 • Výroba biopaliva v Albrechticích u Ostravy: leden 2005.
 • Spalovací zkouška v Roztokách u Křivoklátu: 8.3.2005
 • Spalovací zkouška v Trhových Svinech: 15.3.2005
 • Závěrečné zprávy vydány v březnu 2005
 • Kontakt:  ing.Burian, starosta města, 318822582


100. Zákazník: Envisan – Gem a.s.

Studie je zpracována na základě smlouvy o dílo ev.č.. 102/SoD/02.04.05/MeH pod názvem  „Energetické využití biomasy pro provozy jatek v Týnu nad Vltavou, výkrmny prasat Pigmal v Malšicích u Tábora a dalších provozů“. Zadání pro činnost dodavatele bude nalézt nejen technické, ale i  organizační a ekonomické řešení, včetně návrhu finančního zabezpečení. Technicky se bude vycházet ze současné technologie kotelny v jatkách v Týně nad Vltavou a výkrmny prasat Pigmal.. Úkolem Studie bude prozkoumat možnost využití biodpadů z provozu jatek, výkrmny prasat a dalších provozů k energetickému využití ve zmíněných lokalitách

 • Datum odevzdání: 05/2005
 • Výše navrhované investice: ve dvou variantách 55 a 103 mil Kč


101. Zákazník: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Na základě smlouvy o vyhledání investora č.: 087/IS/01.08.05/NsP byly připraveny a podány dne 31.10.2005 v rámci III. výzvy MŽP žádosti o dotace pro Liberecký kraj z EU:

Název opatření: 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Název podopatření: C.Využívání obnovitelných zdrojů energie

Přestavba parní plynové kotelny Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa na spalování biopaliva

a

Název opatření: 3.4 -  Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Název podopatření: A.Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů

Kompostování čistírenských kalů a zeleného odpadu v areálu ČOV Česká Lípa

 • Datum odevzdání: 31.10.2005
 • Předpokládaný rok realizace v r. 2006-7
 • Objem investic:     107 mil. Kč
 • Kontakt:  ing.Ráček, energetik, 506601104


102. Zákazník: Obec Chýně

„Studie Energetické využití čistírenských kalů s pilotní aplikací v lokalitě Chýně“ je vypracována na základě smlouvy o dílo č. 106/SoD/15.08.05/Chý  Zadání pro činnost dodavatele bude vycházet ze záměru obce vytvořit středisko pro regionální využití odpadní biomasy. Úkolem Studie bude navrhnout výrobu biopaliva v areálu bývalých kasáren a uplatnění tohoto paliva v energetických systémech obce Chýně a dalších partnerů zejména Rudné, Unhoště apod. Cílem navrhovaných opatření je termická likvidace stabilizovaných kalů z ČOV ve spolupráci s využitím regionálního bioodpadu. Čistírenské kaly budou zajišťovány prostřednictvím dodavatelské firmy, které je schopna je dovážet k přepracování do areálu kasáren v  zahuštěném stavu za využití vlastní technologie mobilního kalolisu

 • Datum odevzdání: 31.10.2005
 • Objem investic:     63 mil. Kč
 • Kontakt:  strarosta obce


103. Zákazník: Wastech a.s.

Studie je zpracována na základě smlouvy o dílo č.104/SoD/02.07.05/Wt

„Zpracování odpadů WASTECH a.s. - Dubenec, Příbram“. Zadání pro činnost dodavatele bude nalézt jak technické, tak i organizační a ekonomické řešení, včetně návrhu finančního zabezpečení. Technicky se bude vycházet z energetických požadavků technologie SPA - provoz Dubenec a to zejména zajištění potřeby páry pro SPA a zdroj tepla pro celý areál. Ve studii je navrženo řešení výrobny biopaliva v areálu firmy Wastech v nevyužívaných skladových prostorech, uplatnění tohoto paliva v kotelně firmy Ecoinvest v Bytízu pro účely vytápění věznice a pro vlastní spotřebu provozu firmy Ecoinvest. Výroba el. energie zefektivňuje provoz díky výkupní ceně, přičemž jsou připravena variantní řešení.

 • Datum odevzdání: 15.11.2005
 • Objem investic:      do 100 mil. Kč
 • Kontakt:  ing.Umanec, jednatel, 602304401


104. Zákazník: SVS a.s.

V rámci smlouvy o dílo s SVS a.s  ev. č.  103/SoD/01.04.05/SVS bylo zpracována v r. 2005 „Studie energetického využití čistírenských kalů“ pro provozy ČOV  Liberec, Ústí nad Labem, Most, Děčín, Teplice, Chomutov, Česká Lípa, Nový Bor, Roudnice nad Labem, V Klášterec nad Ohří, Bílina, Varnsdorf, Kadaň, Louny, Žatec

Předmětem smlouvy je návrh technických a organizačních opatření, která budou vhodná pro termickou likvidaci kalů z jednotlivých ČOV

 • možnost likvidace kalů z ČOV termickým způsobem z pohledu regionálního využití biomasy,
 • vyhledání potenciálních partnerů z oblasti termické likvidace a projednání možností jejich spolupráce na projektu,
 • zásady budoucí kalkulace ceny vzniklého biopaliva, jeho uplatnění na trhu tepla nebo zásady pro konstrukci ceny tepla ve vztahu ke konečné podobě technologického řešení,
 • návrh organizačního uspořádání budoucího provozu, s respektováním budoucích vlastnických vztahů k současné a budoucí technologii ČOV a energetického hospodářství,
 • možnosti a způsoby financování,
 • navržení cenové struktury v řetězci zdroje – produkty, tj. budoucí ceny v podobě kalkulace ceny tepla se zahrnutím ceny el. energie, definice a vyčíslení nákupních a výkupních cen (popř. limitů) jednotlivých prvků na rozhraní spolupráce mezi ČOV a energetickým hospodářstvím,
 • posouzení souladu navrženého způsobu likvidace kalů s Plánem odpadového hospodářství (případně jeho návrhem) Libereckého kraje a Ústeckého kraje,
 • variantní návrhy řešení a porovnání s jinými způsoby likvidace kalů.
 • technická a technologická opatření v rámci vybraných ČOV včetně propočtu investičních nákladů a změny provozních nákladů

V rámci studie byli osloveni následující dodavatelé energetických služeb v dotčených lokalitách:

 • Most - Teplo Braňany s.r.o., kotelna Chánov - 1. Mostecká a.s.,
 • Teplice - plynové kotelny Prosetice - United Energy a.s., Sečas s.r.o.,
 • Louny - kotelna TTO, kotelna K 3C - United Energy a.s.,
 • Litoměřice - kotelna  Na Kocandě - United Energy a.s.,
 • Roudnice nad Labem - kotelna Podřipská nemocnice - Teplo-Byty s.r.o,
 • Chomutov – kotelna Válcoven trub Chomutov, Actherm spol. s r.o., 
 • Žatec - Žatecká teplárenská a.s.,
 • Liberec - kotelny Teplo Frýdlant s.r.o., Teplo Hodkovice n. M. spol. s r.o. a kotelna na Střeleckém, VE s.r.o, Chrastava
 • Ústí nad Labem – Děčín - kotelny Jílové, Boletice a.L. - Termo Děčín a.s., Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem – VS Kamenný vrch, Chlumec - Tepinsta s.r.o.,
 • Varnsdorf -  Velveta a.s. - Teplárna Varnsdorf, kotelna Křinice Krásná Lípa, s.r.o.,
 • Česká Lípa - Nový Bor - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
 • Datum odevzdání: 03//2006
 • Kontakt:  ing. D. Votava, odbor rozvoje a investic, 485100440 kl.180


105. Zákazník: Zásobování teplem Vsetín a.s.

Studie pro investiční projekt „Využití biomasy jako alternativního paliva ve městě Vsetín“, je vypracována na základě smlouvy ev. číslo 109//SoD/28.11.05/ZTV , uzavřenou ze dne 28.11.2005. Jejím cílem je z  technického, provozního a především ekonomického hlediska posoudit potencionální investici do vybudování tepelného zdroje na spalování biopaliva na bázi čistírenských kalů, které bude produkováno na fermentační lince v odpadovém centru města Vsetín. Zadání pro činnost dodavatele technicky vychází ze současných technologií ČOV ve vlastnictví společnosti Vodovody a Kanalizace Vsetín a.s které respektuje připravovanou rekonstrukci v rámci projektu „Čistá řeka Bečva", který je spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí ČR a vlastními zdroji Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko. V rámci investičního projektu se řeší využití vyprodukovaného biopaliva v systému CZT města Vsetím cestou výstavby, rekonstrukce a modernizace technologií odběratele. Lokalizace zdroje pro termickou likvidaci stabilizovaných kalů z ČOV ve spolupráci s využitím městského ale i regionálního bioodpadu připadá v úvahu v areálu kotelny Jesenice ve výtopně Ohrada a popřípadě v areálu teplárny Jiráskova.

 • Datum odevzdání: 03/2006
 • Kontakt:  ing.Křupka, 571815210


106. Zákazník: Jablonecká teplárenská a realitní

Studie pro investiční projekt „Využití biomasy jako alternativního paliva v Jablonecké teplárenská a realitní, a.s.“ (dále je Studie). Zadání pro činnost bude technicky vycházet ze skutečnosti, že výroba biopaliva bude situována do prostor tzv. staré ČOV v Liberci ve vlastnictví společnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s. Lokalizace zdroje pro termickou likvidaci stabilizovaných kalů z ČOV ve spolupráci s využitím městského ale i regionálního bioodpadu připadají ve variantách kotelny Brandl, Rýnovice, Paseky, Vlaštovčí a Jablonné v Podještědí Využití biomasy jako alternativního paliva v Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.“ se vypracována na základě smlouvy ev. číslo 112/SoD/19.05.06/JTR, uzavřenou  se dne  19.05.2006

 • Datum odevzdání: 31.7. 2006
 • Kontakt:  483359833


107. Zákazník: město Vsetín

Na základě studií zpracovávaných pro společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. se obě strany dohodly, že je vhodné vypracovat studii „Zabezpečení výroby biopaliva jako alternativního paliva ve městě Vsetín“.   Tato studie bude zpracována v souladu s programem EU Interreg III.B CADSES, projekt C2ENET. Zadání pro činnost dodavatele bude respektovat připravované projekty „Čistá řeka Bečva", „Logistické centrum odpadů mikroregion Vsetínsko, Bobrky“, popř. další projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí ČR a vlastními zdroji Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko apod. Úkolem Studie bude navrhnout lokalizaci na výrobu biopaliva, technologické vybavení výrobny a zajištění potřebných komponent pro výrobu a jejich skladování a dopravu. Zároveň bude řešeno i následné uskladnění a doprava hotového výrobku – biopaliva. Cílem navrhovaných opatření je termické využití vyrobeného biopaliva v provozu Zásobování teplem Vsetín a.s., vycházející z technického řešení rekonstrukce zdroje tepla v Jasenicích a jeho propojení na soustavu CZT.

 • Datum odevzdání: 31.8.2006
 • Kontakt:  ing.Čunek, starosta města


108. Zákazník: MVV CTZ s.r.o Uherské Hradiště

Studie byla vypracována na základě smlouvy ev. číslo 113//SoD/15.6.06/CTZ, uzavřenou s CTZ s.r.o. Uherské Hradiště dne 15.6.2006.

Záměrem studie bylo navrhnout a ekonomicky posoudit investici do fermentační linky na výrobu biopaliva, což představuje logickou a ekologickou koncovku nakládání s odpady z čištění splaškových vod a dalšího biologického odpadu tzv. zeleného odpadu z údržby městské zeleně. Dále pak navrhnout tepelné hospodářství pro spalování vyrobeného paliva, a charakterizovat vlivy této investice jednak na provoz tepelného hospodářství a samozřejmě i na kalkulaci ceny tepla.

 Rozšířením stávajícího centrálního zdroje tepla pro soustavu CZT o spalování biopaliva v kombinaci s doplněním stávajícího tepelného zařízení na spalování hnědého uhlí je možné splnit požadavek provozovatele na zajištění potřebného výkonu zdroje pro rozšíření CZT a současně omezit dosavadní 100 % závislost na neobnovitelných palivech. Byly porovnány dvě varianty technického řešení, a to instalace kotle na spalování biopaliva a varianty pouhého zvýšení výkonu zdroje na uhlí

 • Datum odevzdání: 09/.2006
 • Předpokládaný objem investic:  50 mil. Kč
 • Kontakt: Heincl, jednatel, 572552420


109. Zákazník: Praha 1 - Žofín JPD 2 – tepelné čerpadlo

V rámci Studie proveditelnosti byla řešena výstavbu poradenského centra městských energetických projektů v Praze 1, jako podklad k žádosti Městské části Praha 1 o dotaci v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2, regionu soudržnosti Praha priorita 2, opatření 2.1.- Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu, jehož implementátorem je Magistrát hl.města Prahy.

Technické řešení vychází z umístění 2x tepelné čerpadlo o jmenovitém tepelném výkonu 2x 110,9 kW při výstupní teplotě topné vody 65 °C a chladícím výkonu při 10/45 °C 101,7 kW. Maximální elektrický příkon tepelných čerpadel bude činit maximálně 2x 45,5 kW. Dále je navrženo 1x tepelné čerpadlo o tepelném výkonu při výstupní teplotě 50 °C 101,8 kW, maximální příkon kompresoru je 26,8 kW, chladící výkon při 10/45 °C je 77,7 kW. Jako doplňkový zdroj bude sloužit stávající soustava plynových kotlů o jmenovitém výkonu 2x 166 kW.

Tepelná čerpadla jsou navržena na dodávku potřeby tepla do objektu pro dodávku tepla pro podlahové vytápění - požadovaný topný výkon 101,8 kW (při 10/50 °C), dodávku tepla pro otopná tělesa + dodávku tepla dle možnosti přestupní plochy VZT výměníků (odhaduje se pokrytí roční potřeby pro VZT z 30%) - požadovaný topný výkon 2x 110 kW, navrženo 2x tepelné čerpadlo o topném výkonu 2x 110,9 kW - tato dvojice tepelných čerpadel bude současně využita i pro ohřev TV.

Všechna tepelná čerpadla jsou současně navržena na dodávku chladu pro VZT o celkovém chladícím výkonu při 10/45 °C 281,1 kW.  

Navrhovaná tepelná čerpadla budou osazena speciálními měřícími prvky a regulátory, které zajistí monitoring těchto zařízení pro potřeby výuky a optimalizaci jejich provozních parametrů.

 • Datum odevzdání: 09/2006
 • Celkové předpokládané investiční náklady se pohybují do 6,5 mil. Kč.
 • Kontakt:  Bodanská, MÚ Praha 1, 725731052


110. Zákazník: Zásobování teplem Vsetín a.s.

Na základě smlouvy o dílo ev.č. 109/SoD/20.10.06/ZTV byl vytvořena dokumentace do úrovně vydání rozhodnutí o umístění stavby, resp. rozhodnutí o změně stavby.

Výchozím podkladem pro připravovaný investiční projekt je studie „Využití biomasy jako alternativního paliva ve městě Vsetín“, zpracovaná společností TRIGAD, s.r.o. v únoru 2006. Z této studie bude využita varianta č. 2, která představuje vybudování cca 7,5 km dlouhého potrubního horkovodního propojení soustav CZT Jasenice (kotelna obj. 35) a CZT Vsetín (potrubí u ZŠ Luh). Ve zdroji Jesenice se počítá s kombinovaným provozem výroby tepla a el. energie z biomasy a novým uhelným zdrojem. Bude nutné vybudovat výměníkovou stanicí pára – horká voda, která bude opatřena oběhovými čerpadly na horkovodní straně a kondenzátními čerpadly na straně parní. Výměníky budou dvojího druhu, jeden na páru vycházející z plánované protitlaké turbíny, druhý na páru z kotle K 16, respektive z parního sběrače Jasenice.

V závěru prací došlo ze strany objednatele ke změně lokalizace kotelny.

 • Datum odevzdání: 14.2.2007
 • Předpokládaný objem investic:  130 mil. Kč
 • Kontakt:  ing.Křupka


111. Zákazník: obec Vacov

Na základě plné moci ze srpna 2006 byla vypracována pro vlastní potřebu studie „Ekologizace vytápění v obci a to CZT a ZŠ“, ze které vyplynulo, že zdroj tepla v centrální kotelně, bude přestavěn na spalování biomasy. V kotelně bude nahrazen vysloužilý kotel VSB a jeden Carborobot 290 kW kotlem na spalování biomasy, přičemž jeden Carborobot 290 kW zůstane. Tento kotel je přitom schopen spalovat jak biomasu – v granulované podobě, tak v nouzovém případě i původní uhlí. Druhý kotel Carborobot může být využit na spalování biomasy v ZŠ, přičemž současný olejový kotel bude rovněž sloužit jako plnohodnotná záloha. Uhelna – sklad oleje bude upraven na sklad biopaliva.

Současných stav teplovodních rozvodů CZT je neuspokojivý a podle analýzy produkce a spotřeby tepla se účinnost rozvodů pohybuje pouze kolem 66 %. Rozvody jsou vybudovány kanálovou technologií, trubka teplovodu je izolována skelnou vatou. Na soustavu CZT je v současné době napojeno 6 obytných a 1 průmyslový objekt. Tyto rozvody budou kompletně vyměněny za bezkanálové provedení, přičemž budou připojeny bytovky SBD na protější straně teplovodu a MŠ. Účinnost by se pak měla pohybovat mírně nad 90%.

Studie obsahovala i ekonomické posouzení a návrh financování.

 • Celkové předpokládané investiční náklady se pohybují do 10-12  mil. Kč.
 • Datum seznámení klienta se záměrem: říjen 2006, její schválení bylo provedeno usnesením zastupitelstva obce č. 2. ze dne 13.12.2006 , bod 5
 • Kontakt:  Chum, investice, 388323755


112. Zákazník: město Sedlčany

„Studie  - Navržení způsobu financování investiční akce „Rekonstrukce rozvodů tepla napojených na kotelny CZT 1, kotelny CZT 2 a kotelny CZT 3 v Sedlčanech“. Tato studie si kladla za cíl posoudit a navrhnout způsob financování provedené investiční akce Termín zahájení stavby byl 2.10.2006 a termín ukončení je 31.5.2007. Město Sedlčany se zavázalo uhradit veškeré náklady dle této smlouvy po uvedení díla do provozu po provozních zkouškách na základě faktury se splatností 30 dnů. Pokud by tak město Sedlčany neučinilo, vystavuje se vysoké penalizaci, která vyplývá z faktu, že dílo je financováno dodavatelským úvěrem. Vysoká částka DPH, vedla město Sedlčany k úvahám, zda by nebylo vhodnější upravit své závazky vůči dodavateli tak, aby platby proběhly v režimu plátcovství DPH, tedy s využitím provozovatele tepelných systémů ve městě – Městskou teplárenskou Sedlčany s.r.o. Současně však probíhá dofinancování předcházející investice do rekonstrukce zdrojů tepla. K dispozici byly předběžné nabídky dvou financujících ústavů – České spořitelny, pobočka Příbram a rakouské NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG

 • Datum odevzdání: 03/.2007
 • Kontakt:  ing.Burian, starosta města, 318822582


113. Zákazník: MČ Praha 16 - Radotín

1. Studie Využití tepelných čerpadel pro energetickou bilanci areálu škol v Loučanské ulici  je zpracována na základě objednávky Obj. 67/07/OMH/La ze dne 14.12.2007. . Předmětem studie „Využití tepelných čerpadel pro energetickou bilanci areálu škol v Loučanské ulici“ je rozpracování těchto dílčích témat:Získávání nízkopotenciálního zdroje tepla nepřímým odběrem tepla z Berounky

 • Strategie řízení a provozu tepelných čerpadel v kombinaci s plynovým zdrojem;
 • Ekonomická část řešení v podobě prosté doby návratnosti s možností rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků;
 • Využití připravovaných dotačních prostředků EU.
 • Datum odevzdání: 03/.2008
 • Kontakt:  ing.Knotek, místostarosta města

2. Studie Energetická revitalizace Sídliště. Studie je zpracována na základě objednávky Obj. 10/08/OMH/La ze dne 2.4.2008. Předmětem studie „Energetická revitalizace Sídliště“ je rozpracování těchto dílčích témat:

 • aktualizace navržených opatření z energetických auditů,
 • spolupráce jednotlivých objektů v síti CZT s výstupem na termoregulační opatření na výměníkové stanici a
 • optimalizace síťových systémů ve vazbě na budoucí podmínky provozování
 • dlouhodobá stabilizace nákladů na zásobování ošetřované oblasti energií, vč. splnění požadavků aktuálně platných legislativních nástrojů
 • příprava a využití připravovaných dotačních prostředků EU
 • Datum odevzdání: 05/.2008
 • Kontakt:  ing.Knotek, místostarosta města
 1. projektová dokumentace pro stavební povolení akce Tepelné čerpadlo voda – voda – školský areál v Loučanské ulici, Praha – Radotín

Předmětem  této  smlouvy  připravit investiční projekt do úrovně vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně veřejnoprávního projednání.

Výchozím podkladem pro připravovaný investiční projekt je studie „Využití tepelných čerpadel pro energetickou bilanci areálu škol v Loučanské ulici“, zpracovaná společností TRIGAD, s.r.o. v únoru 2008, na základě objednávky.67/2007 a doplněná o návrh využití ledové plochy.

Zadání tedy vychází z:

 • nízkoteplotního zdroje tepla – tepelného čerpadla využívající nepřímý odběr tepla z Berounky,

 • strategie řízení a provozu tepelných čerpadel ve spolupráci s plynovým zdrojem,

 • vyšší využití potenciálu energie k provozu ledové plochy

Rozsah a obsah Dokumentace k žádosti o umístění stavby nebo zařízení (DUR) bude proveden ve smyslu Přílohy č.4. k vyhlášce č.503/2006 Sb.

Datum odevzdání: 31.8..2008

Kontakt:  ing.Knotek, místostarosta města


114. Zákazník: město Bystřice nad Pernštejnem

 1. Studie „Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie z biomasy na zdroji v Bystřici nad Pernštejnem“ je vypracována na základě smlouvy ev. číslo 117/SoD/26.02.07/BnP, uzavřené s městem dne 26.02.2007. Jejím cílem bylo jednak zmapovat potencionální zdroje biomasy v mikroregionu. Dále pak kombinací výroby biopaliva a jeho uplatnění na zdroji vzniklo celkem pět možných scénářů vývoje a několik technických řešení, která měla vyhodnotit investici na přebudování stávajícího zdroje na zdroj z KVET, včetně vybudování fermentační linky na výrobu biopaliva (kompost k energetickému využití) se závěry“:

 • spojení dodávky čistírenských kalů z Bystřice nad Pernštejnem a Žďáru nad Sázavou, přičemž technologie pásových aerovaných zakládek je srovnatelná jak provozně tak investičně s technologií boxových bioreaktorů Ve prospěch pásových aerovaných zakládek hovoří ověřená praxe a spolehlivost i větší flexibilita.

 • technologie energetická je doporučena v návrhu - protitlaké zařízení s vysokou elektrickou účinností – rekonstrukce jednoho kotle URBAS na parní provoz. Technologie ORC je výrazně investičně náročnější, technologie na spalování monokultury – slámy a kombinovaná výroba elektřiny na plynu je ekonomicky málo výhodná

 • nebylo prokázáno ani nalezeno vhodnější nebo levnější palivo současně využitelné. Řešení spočívá ve sledování velmi rychle se měnícího trhu s biopalivy a odpady, a v uplatnění  manažerského přístupu  k  zajištěnosti surovin. Orientace na energoplodiny nebo dlouhodobé zajištění spolehlivých dodávek z větší vzdálenosti než 20 až 30 km od města.

 • Financování je doporučeno z programu OPŽP 3.1. a 4.1. Příjemce dotace a investorem je město.

Datum odevzdání: 30.7.2007

Celkové předpokládané investiční náklady se pohybují podle variant 55 - 120 mil. Kč.

 1. Předmětem smlouvy na o dílo 117/SoD/13.09.07/BnP. bylo vypracována „Analýzy odpadového hospodářství ve městě Bystřice nad Pernštejnem“. Analýza zhodnotila současný stav s návrhem opatření s návaznostmi na evropské dotační tituly. Možná etapizace projektu je důležitá i s ohledem na připravované investice do energetiky.“

Datum odevzdání: 30.7.2007

 1. Mandátní smlouvou 117/MS/4.10.07/BnP byla připravena dotace z OPŽP projektu zajištění uceleného systému separace odpadů včetně dopravně manipulační techniky a snížení podílu BRO v komunálním odpadu pod názvem: BUENO - Bystřicko – udržitelné a environmentální nakládání s odpady - v rámci 1. výzvy Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 4., Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Datum odevzdání: 26.10.2007

Dotace byla přiznána pod j.č. 7005134 ve výši 5,9 mil Kč

Celkové předpokládané investiční náklady 15,5 mil Kč

Kontakt:  ing.Pačiska, starosta města


115. Zákazník: SVS a.s.

 • Na závěrečném projednání studie (viz zakázka 99) na jaře r. 2006 bylo doporučeno objednatelem SVS s. v pokračování prací ve dvou vybraných lokalitách, a to Varnsdorf a Děčín – Ústí nad Labem, resp. ČOV  Varnsdorf a ČOV Boletice a ČOV Neštěmice. Byly uzavřeny smlouvy 103/SoD/14.02.07/SVS – Varn pro lokalitu Varnsdorf a  103/SoD/14.02.07/SVS – ÚnL-D pro lokalitu Děčín – Boletice. Obě Studie energetického využití stabilizovaných kalů pro vybrané provozy ČOV v majetku SVS a.s. byly členěny do tří etap:

 • Aktualizace studie

  1. výběr pozemku pro umístění zařízení na výrobu biopaliva, předjednání s vlastníkem pozemku, zajištění podkladů pro zřízení práv Objednatele k vybranému pozemku včetně vypracování návrhů smluv na vypořádání majetkoprávních vztahů,

  2. návrhu technického řešení a kapacity Zařízení na výrobu biopaliva,

  3. vyhodnocení a zohlednění dopadů plánované rekonstrukce ČOV

  4. aktualizace informací o předpokládaném odbytu biopaliva, nové projednání s vlastníky a provozovateli tepelných zdrojů, koordinace investičního záměru Zařízení na výrobu biopaliva (dále jen „Investiční záměr“) s požadavky vlastníků a provozovatelů tepelných zdrojů jako potenciálními odběrateli biopaliva,

  5. zpracování schematického návrhu vlastnicko-provozního (obchodního) modelu Projektu

  6. návrh financování Projektu včetně aktualizace návrhu zajištění podpory (kofinancování) z cizích zdrojů

  7. návrh výchozích podmínek pro zpracování dalších stupňů dokumentace, žádosti o podporu a realizaci Projektu

  • Zpracování úplné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

   1. projektová dokumentace k územnímu řízení

   2. podklady pro projednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení

   3. dopravní studie (svoz biomasy, distribuce biopaliva)

   4. studie zajištění biomasy

   5. energetický audit

   • Zpracování podkladů pro projednání investičního záměru objednatelem v rozsahu studie proveditelnosti požadované při podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí a zpracování žádosti (žádostí) o podporu z dohodnutého zdroje (zdrojů) kofinancování (předpoklad nenávratné finanční výpomoci z prostředků Operačního programu Životní prostředí, popř. z jiných zdrojů) včetně podkladů a dokumentace požadovaných poskytovatelem nebo poskytovateli podpory

   Pro lokalitu Varnsdorf bylo zpracováno plnění do fáze projednání DÚR, další závazky na sebe převzala Veolia OZE s.r.o. 

   Pro lokalitu Děčín – Boletice byla zpracována pouze aktualizace studie a DÚR, která již nebyla projednána

   Kontakt:  ing.Medřický, 485100440 kl.130


   116. Zákazník: Skládka Slavičín s.r.o.

   Studie je vypracována na základě smlouvy ev. číslo 121//SoD/5.12.07/SoS1, uzavřenou se společností Skládka Slavičín s.r.o. dne 5.12.2007. Jedná se o vybudování fermentační linky s předřazenou hygienizací, která je vyžadována evropskou směrnicí EC 1717/2002 na výrobu biopaliva (kompost k energetickému využití), které by bylo uplatněno na tepelných zdrojích v městech Slavičín a Brumov -Bylnice. Zařízení bylo umístěno na skládce ve Slavičíně.

   • Datum zpracování 10.3.2008
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 60 mil Kč
   • Kontakt:  Joga Luhačovice, 577132602


   117. Zákazník: Městská část Praha 16 - Radotín

   1. Studie je zpracována na základě objednávky Obj. 67/07 ze dne 14.12.2007. Předmětem studie „Využití tepelných čerpadel pro energetickou bilanci areálu škol v Loučanské ulici“ je rozpracování těchto dílčích témat:

   • Získávání nízkopotenciálního zdroje tepla nepřímým odběrem tepla z Berounky;

   • Strategie řízení a provozu tepelných čerpadel v kombinaci s plynovým zdrojem a při společném provoze s ledovou plochou

   • Ekonomická část řešení v podobě prosté doby návratnosti s možností rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků;

   • Využití připravovaných dotačních prostředků EU.

   Datum zpracování 02/2008

   Celkové předpokládané investiční náklady do 10 mil Kč

   1. zpracování DÚR včetně projednání, ve smyslu přílohy č.4. k vyhlášce č.503/2006 Sb na základě smlouvy o dílo č. 1920/2008 z června. Zadání vychází z předchozí studie:

   • využití nízkoteplotního zdroje tepla – tepelného čerpadla využívající nepřímý odběr tepla z Berounky,

   • strategie řízení a provozu tepelných čerpadel ve spolupráci s plynovým zdrojem,

   • vyšší využití potenciálu energie k provozu ledové plochy

   Datum zpracování: 31.8.2008

   1. studie „Energetická revitalizace Sídliště“ je zpracována na základě objednávky obj. 10/08/OMH/La ze dne 2.4.2008. Předmětem studie je:

   • aktualizace navržených opatření z energetických auditů

   • spolupráce jednotlivých objektů v síti CZT s výstupem na termoregulační opatření na výměníkové stanici

   • optimalizace síťových systémů ve vazbě na budoucí podmínky provozování

   • dlouhodobá stabilizace nákladů na zásobování ošetřované oblasti energií, včetně splnění požadavků aktuálně platných legislativních nástrojů

   Datum zpracování: 15.5.2008

   Kontakt:  ing.Knotek, místostarosta


   118. Zákazník: Praha 13 – Stodůlky - Rekonstrukce kulturního domu Mlejn

   „Studie technicko-organizačních opatření pro možnost získání dotací z EU“ byla zpracována na objednávku hlavního projektanta ze dne 30.8.2008. V rámci této studie se jednalo o snižování energických nároků budovy (ENB) v těchto rovinách:

   • Zateplováním obvodových stěn a střešních konstrukcí

   • Výměnou výplní otvorů s nižším součinitelem prostupu tepla (okna a dveře)

   • Zařazení zařízení na zpětné získávání tepla ze vzduchotechniky, což a představuje návrh technického řešení a postupu při rekonstrukci otopného systému a vzduchotechnik.

   Studie a vlastní technické řešení bylo konzultováno s ČVUT a „za pochodu“ bylo zapracováno do dokumentace pro stavební povolení. Navržená TČ (vzduch – vzduch, vzduch voda) budou využity pro vytápění objektu, k ohřevu teplé vody a v letních měsících i pro přípravu chladu. Jedná se o zařízení, které bude využito celoročně, což povede ke snížení režijních nákladů. Energetickým auditem bylo ověřeno splnění specifických podmínek přijatelnosti projektu z hlediska čerpání finančních prostředků z OPŽP, konkrétně Prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, Opatření 3.2  - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

   Celkové investiční náklady na projekt instalace tepelných čerpadel byly vyčísleny na 7 mil. Kč.  Celková výše přidělené dotace byla vyčíslena na 6 mil. Kč zbylá část, tj. 900 tis. Kč zbývá na vlastní zdroje nebo pomocí bankovního úvěru od peněžního ústavu. Oproti původnímu stavu dojde k navýšení investičních nákladů o 4,4 mil. Kč. I v případě nepřidělení dotace z doporučeného dotačního titulu je možné toto řešení považovat za vhodné, vzhledem k tomu že dosažené úspory zaručují prostou finanční návratnost. Projekt je tak možné doporučit nejen z ekologického ale i z ekonomického hlediska. S výhledem do budoucna při růstu cen energií má ekonomický potenciál projektu stoupající charakter

   • Datum zpracování: 8.8.2008
   • Datum podání žádosti do OPŽP: 05-06/2009
   • Předpokládané investiční náklady rekonstrukce KD Mlejn 100 mil Kč,
   • z toho maximální výše dotace na realizaci opatření snižující ENB na 8,7 mil. Kč
   • Celková roční úspora nákladů vynakládaných za energie je vyčíslena na 280 tis. Kč.
   • Kontakt:  ing.Šrámková, 235 011 213


   119. Zákazník: město Sedlčany

   „Studie komplexního využití komunálních i ostatních odpadů se zaměřením na maximální recyklaci a energetické využití ve městě Sedlčany“ byla vypracována na základě objednávky č. 88/2008 města Sedlčany ze dne 10.7. 2008. Jejím cílem je zmapování systému odpadového hospodářství ve městě Sedlčany, ponížení jeho objemu a následné energetické využití (spalování) svezeného, vyseparovaného a zkompostovatelného bioodpadu.

   Součástí studie je propojení s projektem „Překládací stanice odpadů Kosova Hora“, kde město získalo dotaci z OPŽP.  Tento projekt lze doplnit v překladištní hale novou technologií – třídící linkou na bioodpady, což je součástí přeměny areálu uzavřené skládky odpadů na zařízení pro nakládání s odpady města Sedlčany a sdružení obcí Sedlčanska.

   • Datum zpracování: 10/2008
   • Kontakt:  ing.Burian, starosta města, 318822582


   120. Zákazník: město Liberec

   Studie „Zpracování a energetické využití bioodpadů dle požadavků směrnice EU 1774/2002“, byla zpracována na základě smlouvy o dílo č.126/SoD/05.09.08/Li. Byly řešeny následující varianty:

   1. teplárna na biomasu o výkonu cca 1- 4 MW, v kombinaci s tzv HDR technologií

   2. prodej výhradnímu odběrateli s odpovídající energetickou technologií, tj. zdrojům tepla v okolí Liberce

   c)     vybudování peletizační či briketovací linky s využitím pro malé a střední kotle (cca 10 - 100 kW) pro rodinné a bytové domy.

   • Datum zpracování: 28.11.2008
   • Celkové předpokládané investiční náklady: 52 mil. Kč
   • Kontakt: ing. Kolomazník – vedoucí odboru UK, 485243511


   121. Zákazník: Teplárna Varnsdorf a.s.

   1. Studie proveditelnosti „Rekonstrukce provozu Teplárny Varnsdorf a.s. – využití biopaliva (kompostu k energetickým účelům)“ byla vypracována na základě smlouvy ev. číslo 124/SoD/12.02.08/TV, uzavřené dne 12. 2. 2007. Má sloužit jako příloha k žádosti o dotační prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí, včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Jejím hlavním účelem je posoudit investici do rekonstrukce provozu teplárny, zaměřenou na částečné nahrazení v současnosti využívaných fosilních paliv (konkrétně hnědého uhlí a zemního plynu) zdroji obnovitelnými a jejich začleněním do kombinované výroby tepla a elektřiny na stávajícím zdroji. Studie proveditelnosti se týká pouze části projektu, která souvisí s provozem využívajícím biomasu. V rámci hodnocení širších souvislostí bude provedena technicko-ekonomická optimalizace celého kombinovaného provozu.

   Projekt nevyžaduje dotaci a je připravován k financování z vlastních zdrojů zákazníka.

   Datum zpracování: 04/.2008

   1. Na základě smlouvy SoD 124/SoD/25.07.08/TV byl vypracován „Soubor dílčích projektových řešení“, který navazuje a v některých technologických detailech doplňuje Dokumentaci stavby k návrhu na vydání územního rozhodnutí Klade si za cíl dílčím způsobem řešit problematické technologické partie nového zdroje tak, aby v další fázi dokumentace mohlo posloužit jako zadání pro projektanta dokumentace pro stavební povolení či prováděcí dokumentace. Řešení probíhalo ve dvou rovinách, první bylo vytipování problematických partií zpracovatelem, druhou rovinou byl aktivní přístup objednatele, který předkládal problémy dle svého uvážení a hledal na ně odpovědi.

   Datum zpracování: 12.2008

   1. Zpracování úplné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) na projekt Rekonstrukce provozu Teplárny Varnsdorf, a.s. - využití biopaliva

   Datum zpracování: 19.11.2008

   Celkové předpokládané investiční náklady do 100 mil Kč

   Kontakt: ing. Novotný, ředitel, 724224643.


   122. Zákazník: VELVETA a.s. Varnsdorf

   Na základě smlouvy o dílo ev. č. 118/SOD/6.12.06/Vel byly zpracovány Palivové zkoušky na kotli v Trhových Svinech, datum předání: 18.4.2007

   Na základě smlouvy o dílo ev. č. 118/SoD/23.1.07/VÚHU proběhlo a bylo vypracováno Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. Autorizované měření emisí

   Kontakt: ing. Novotný, ředitel, 724224643.


   123. Zákazník: SVS a.s - přebírá Veolia OZE s.r.o.

   Zjednodušený investiční záměr „Výrobní kompostárenská technologie v lokalitě Cihelna “ je vypracován na základě smlouvy č. 103/SoD/...12.08/SVS – Varn, Cihelna ze dne 2.12. 2008. Jedná se o vyhodnocení variantních návrhů na výstavbu linky na výrobu biopaliva ve směsi kompostu, sena a štěpky, který bude využit pro provoz Teplárny Varnsdorf dle připravovaného projektu “Rekonstrukce provozu Teplárny Varnsdorf, a.s. - využití biopaliva (kompostu k energetickým účelům) pro novou lokalitu Cihelna.

   Technologické řešení vychází z technologie Compost-systems, s tím, že celková produkce biopaliva je dimenzována na 156 TJ/rok tepla palivu. Jedná se tedy o regionální středisko na zpracování bioodpadu měst Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa popř. Nový Bor.

   V doporučené variantě je výsledná hmotnost biopaliva je 13 144 t/rok  s výhřevností 11,9 GJ/t.

   Pro projekt lze čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí z prioritní osy 4 „Zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“ z oblasti podpory 4.1 „Zkvalitnění nakládání s odpady.

   Možnost využití Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko (OP ČR - Sasko)

   • Datum zpracování: 19.12.2008
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 60 mil Kč
   • Kontakt: ing. Melcher, Veolia OZ, 602752008


   124. Zákazník : Praha1  - Nemocnice Na Františku

   Studie „Využití odpadní energie z chlazení ledové plochy a nasazení tepelných čerpadel pro energetickou bilanci Nemocnice s Poliklinikou Na Františku, Praha 1“ byla vypracována na základě objednávky y č. 4500004317 ze dne 23. 9. 2008.

   Studie zpracovává dílčí témata:

   • Získání energie z chlazení ledové plochy a možnost jejího využití v objektu nemocnice

   • Zvážení možnosti nasazení tepelných čerpadel v objektu nemocnice

   • Nastínění strategie provozu

   • Ekonomická část řešení v podobě prosté doby návratnosti s možností rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků;

   • Využití připravovaných dotačních prostředků EU.

   Studie prokázala možnost využití tepelného čerpadla v systému zásobování teplou vodou objektu nemocnice pro využití odpadního tepla z výroby ledu nedalekého kluziště a rovněž také využití vhodných hydrogeologických podmínek pro využití čerpané podzemní vody vlivem blízkého vodního toku Vltavy. Zejména využití tepelného čerpadla systému voda-voda pro předehřev teplé vody a pro chlazení objektu nemocnice může přinést úspory v nákladech na energie na úrovni až 130 tis. Kč ročně. Unikátní projekt využití odpadní tepelné energie z výroby ledové plochy na nedalekém veřejném kluzišti doplněný o využití čerpané podpovrchové vody, díky vhodné hydrogeologii. V letních měsících navíc tepelné čerpadlo slouží jako plnohodnotné chladící zařízení, přičemž na své druhé straně zajišťuje přípravu teplé vody.

   Projekt je doporučen k získání dotace z OPŽP v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřina a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo v OPPK prioritní osa 2 - Životní prostředí  oblast podpory 2.2 - Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů.

   • Datum zpracování: 19.1.2009
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 3,7 mil Kč
   • Roční úspory 130 tis Kč
   • Kontakt: KAS OIN, ing.Dvořák 221097297


   125. Zákazník: Praha 1 – Žofín teplené čerpadlo

   Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo ve svém usnesení č. U08 0262 ze dne 23.9.2008 financování projektu “Tepelná čerpadla Žofín”:

   Jedná se o instalaci tepelného čerpadla, respektive série tří tepelných čerpadel s celkovým jmenovitým topným výkonem 323,6 kW v systému voda – voda, určených jak pro vytápění, tak pro chlazení paláce Žofín. Unikátnost projektu spočívá především ve využití průsakové vody z Vltavy, jakožto nízkopotenciálního zdroje tepla pro tepelná čerpadla. V rámci celého projektu bude mimo vlastní instalace tepelných čerpadel požadována spoluúčast dotačních prostředků na dalších činnostech typu měření a zpracování provozních dat a expertní studie vydatnosti a kvality vody ve studních na Slovanském ostrově pro optimalizaci nastavení tepelných čerpadel a spoluúčast na nákladech na výběrové řízení a administraci celého projektu.

   Je podepsána partnerská smlouva o spolupráci s ČVUT, strojní fakulta na vyhodnocení a provozní měření.

   Náklady na pořízení technologie jsou 7 mil. Kč z celkových nákladů projektu ve výši 10,7 mil Kč.

   Žádost byla předána a registrována na OPPK dne 27.3.2009 v rámci přípravy podání dotace z OPPK z prioritní oblasti 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů byla zpracována studie proveditelnosti

   Kontakt: KAS OIN, ing.Dvořák 221097297


   126. Zákazník: Rokytnice v Orlických horách

   Studie „Energetického využití kompostu“ je vypracována na základě smlouvy č. 127/SoD/03.12.08/RovOh mezi městem Rokytnice v Orlických horách a společností Trigad, s.r.o. ze dne 13.12.2008. Studie představuje možnost výstavby provozu pro regionální zpracování bioodpadů, kde výstupem bude kompost k energetickému využití, a to prostřednictvím aerobní fermentace s nuceným provzdušňováním. Pro výrobní technologii je využívána lokalita bývalých kasáren po sovětské armádě. Studie ověřila využití biopaliva pro energetické účely měst Rokytnice v Orlických horách a Rychnova nad Kněžnou. Přednostně je řešen problém nedostatku štěpky pro kotelnu společnosti Centep s.r.o. v Rokytnici v O.h. a   zároveň výrobu biopaliva pro 4x větší spotřebu ve vzdálenější kotelně TH Rychnova n.K..

   Projekt je realizovatelný prostřednictvím Operačnímu programu Životní prostředí, prioritní osa 4 „Zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“, oblasti podpory 4.1 „Zkvalitnění nakládání s odpady.“

   • Datum zpracování: 6.4.2009.  Celkové předpokládané investiční náklady do 38 mil Kč
   • Kontakt: Hudousek, starosta města, 494379031


   127. Zákazník: Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou

   Předmětem studie "Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie z biomasy na kotelně Draha Rychnov nad Kněžnou“, vypracované na základě smlouvy 128/SoD/02.09.08/TH RnK je technologický návrh zařízení pro spalování biomasy s výrobou elektřiny o tepelném výkonu do 2 MW.  Výkon je předpokládán na této úrovni zejména s ohledem na zabezpečení letního provozu. Na straně výroby elektřiny bude uvažováno variantně s klasickým parním cyklem a systémem ORC.  Umístění nového zdroje se předpokládá v prostorách současné kryté skládky.

   Při zvažování tří variant bylo doporučeno technické řešení v podobě parního cyklu s mezipřihříváním páry.  V porovnání s ORC cyklem vychází investičně méně náročná a přitom není adekvátní přínos nárůstu výroby elektrické energie na systému ORC. Tato varianta zachovává cenu tepla a vytváří rezervu v podobě prodeje emisních povolenek

   Projekt souvisí s projektem výstavby kompostárny pro produkci kompostu k energetickému využití v Rokytnici v Orlických horách.

   • Datum zpracování: 21.4.2009
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 36 mil Kč
   • Kontakt: ing.Valchář, jednatel, 603867268


   128. Zákazník: město Sedlčany

   1. Studie „Výroba kompostu k energetickému využití na skládce Kosova Hora“ je vypracován na základě smlouvy č. 101/SoD/13.05.09/Sed navrhuje řešení optimalizace přípravy investice do zařízení na spalování biomasy od zajištění surovin pro jeho výrobu, zhodnocení situace z hlediska konkurenčních projektů v oboru výroby biopaliva a využívání jiných obnovitelných zdrojů, stručný popis výroby a skladování. Projekt propojuje oblast nakládání s odpady, provoz specializované výrobě na rakouské technologii kompostárny, energetiku, řešení překladiště, provoz kalové koncovky ČOV. Je navrženo financování z Operačního programu Životní prostředí, dotace z prioritní osy 4 „Zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“ z oblasti podpory 4.1 „Zkvalitnění nakládání s odpady.“ Uvažovaná míra dotace 40%, znamená profinancování investičních nákladů ve výši 17 852 528 Kč z celkové částky investice, která činí 44 631 320 Kč s DPH.

   Datum odevzdání: 07/2009

   Celkové předpokládané investiční náklady

   • kompostárna 37,5 mil Kč

   • kotelny CZT 1 a CZT 2 cca 12 mil Kč

   1. Studie proveditelnosti „Výroba kompostu k energetickému využití na skládce Kosova Hora“, jako podklad pro žádost o dotaci z OPŽP

   2. Vypracování DÚR na základě smlouvy 101/SoD/13.05.09/Sed 

   3. Vypracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP - Výroba kompostu k energetickému využití na skládce Kosova Hora“, dotace získána v rámci XI. výzvy ve výši 17,8 mil Kč.

   4. Studie „Způsoby dofinancování projektu Kompostárna Kosova Hora“ popisuje tři základní možnosti dofinancování projektu Kompostárna Kosova Hora, které byly navržené na základě specifických požadavků ze strany zadavatele a z požadavků plynoucích z příjmu dotace z OPŽP. Jedná se o modely jednotlivě založené na zřízení příspěvkové organizace nebo společnosti s ručením omezeným.

   Datum odevzdání: 02/2010

   Kontakt:  ing.Burian, starosta města, 318822582


   129. Zákazník: Hl. m. Praha

   1. Studie “Potenciální zdroje organických materiálů na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy“ byla objednána na základě smlouvy 135/SoD/27.04.10/ÚČOV u firmy Ekosystem, s.r.o., jako součást předkládané dokumentace EIA v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově". Jednalo se o podklad pro Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životni prostředí řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy v lokalitě Drasty s doporučenou Variantou 2 – PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů s využitím technologie kanadské firmy, jejímž výstupem mělo být 500 t/d s průměrnou sušinou 55 % (vlhkosti 45 %)

   Datum odevzdání: 07/2010

   1. Studie „Využití odseparovaného a dosoušeného digestátu z BPS k energetickým účelům“. Tato studie navazuje na předchozí studii z hlediska zaměření na možnost energetického využití organického materiálu ve formě odseparovaného a dosušeného digestátu z bioplynových stanic (BPS) nacházejících se na území Středočeského kraje.

   Datum odevzdání: 11/2010

   1. Studie „Příprava paliva aerobní stabilizací a vyhodnocení spalovací zkoušky“ měly poloprovozně završit předchozí studie. Biopalivo bylo vyrobeno v kompostárně Pitterling, Ekodendra  u Bíliny o celkové hmotnosti 60 t. Separát z bioplynové stanice byl použit z firmy Agrotel Zittau, Německo.  Kompostárna Pitterling v Bílině poskytla menší podíl dřevní čerstvé štěpky, gastroodpadů, které prošly hygienizací v Compoboxu  a čistírenský kal z ČOV Bílina. Spalování se uskutečnilo v areálu firmy Step Trutnov na roštovém kotli na Uzlové kotelně ČD v České Třebové na fluidním kotli se stacionární fluidní vrstvou spolužalováním s uhlím. Další zkouška proběhla na fluidním kotli v areálu firmy Polycomp Poděbrady již jen jako čisté BDB.

   • Zkoušky proběhly v průběhu roku 2011
   • Kontakt: ing.Bouček, OMI, 724179280


   130. Zákazník: Uniles a.s.

   Studie „Výrobní linka biologického sušení v lokalitě Krásná Lípa – Studánka“  byla vypracována na základě smlouvy o dílo 134/SoD/13. 10.10/Uni. Na základě koupi prostoru po zkrachovalém statku je předkládána výrobní linka na biologické sušení biopaliva s využitím synergie s provozem zadavatele a ještě se ukazuje možnost využití dostatku místa pro technologii mechanicko-biologické úpravy odpadů tzv. MBÚ. Potenciálním odběratelem je Teplárna Varnsdorf – cca 10 km vzdálená.

   • Datum odevzdání: 05/2010
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 45 mil Kč
   • Kontakt: ing. Vaněček, ředitel, 602118092


   131. Zákazník: Teplárna Písek a.s.

   Studie „Intenzifikace využití biomasy  v Teplárně Písek, a.s.“  je vypracována na základě smlouvy ev. číslo 136/SoD/31.05.10/TP. Cílem studie bylo navrhnout technologické uspořádání provozu teplárny s ohledem na současnou technologii sloužící ke spoluspalování uhlí a biomasy, provozovanou síť CZT ve městě Písek a optimalizaci letních a zimních provozních stavů, včetně výstavby nového kotle na biomasu a OZE. Studie popisuje způsob zajištění biomasy a OZE pro uvažovanou novou kotlovou jednotku umožňující spalování výhradně biomasy či spoluspalování biomasy s uhlím. V návaznosti na nový kotel jsou posouzena variantní řešení možných způsobů instalací tepelných oběhů zajišťujících kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

   • Datum odevzdání: 07/2010
   • Kontakt: ing. Meloun, 382730120


   132. Zákazník: MČ Praha 10

   Studie Řešení nuceného větrání v objektu ZŠ Nad Vodovodem, vč. dodatku č. 1 .  Studie je zpracována ve dvou variantách:

   • využití pouze mechanického větrání budovy s rekuperací tepla

   • využití mechanického větrání s rekuperací tepla a vestavěného tepelného čerpadla vzduch - vzduch

    Úkolem dod. č. 1. je především zvážit a navrhnout využití fotovoltaických panelů k vítězné variantě studie, jakožto zdroje, který sníží náklady na provoz soustavy a zlepší tak ekonomiku celého provozu navržené technologie

   • Datum odevzdání: 10/2010
   • Celkové předpokládané investiční náklady od 7,1 do 9,2 mil Kč
   • Kontakt: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OSD ÚMČ Praha 10


   133. Zákazník: Školní statek Frýdlant

   Studie „Výroba biopaliva k energetickému využití na školním statku Frýdlant“, řeší uplatnění kompostárenské technologie s využitím prostorů, techniky a pracovních sil školního statku v majetku Libereckého kraje. Dochází tak k minimalizaci investic a provozních nákladů. Předpokládá se uplatnění vyráběného biopaliva v kotelně, která bude vytápět areál statku a přilehlé obytné domy a jeho prodej do kotelen města Frýdlant.

   • Datum odevzdání: 05/2011
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 6 mil Kč
   • Kontakt: ing. Šíma, jednatel

    
   134. Zákazník:  Žďas a.s.

   Studie „Využití biologicky dosoušené biomasy jako paliva pro provoz Energetika společnosti ŽĎAS, a.s.“ byla vypracována na základě smlouvy o dílo ŽĎAS – 361-30-040411-895. Studie rámcově popisuje způsob zajištění biomasy pro uvažovanou novou kotlovou jednotku umožňující nejen splování biomasy, ale také spoluspalování biomasy s hnědým uhlím. V návaznosti na nový kotel jsou krátce posouzena variantní řešení možných způsobů instalací tepelných oběhů zajišťujících buď samotnou výrobu tepla, nebo kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Navrhovaný nový zdroj řeší zásadní provozní problémy, zejména zabezpečení nízkých výkonových požadavků odběratelů v létě a dále bezproblémový provoz parního technologického odběru VAK.

   • Datum odevzdání: 26.5.2011
   • Kontakt: ing. Štěpánek, vedoucí provozu Energetika 566643866


   135. Zákazník: město Strakonice

   Studie „Výroba biopaliva k energetickému využití na kompostárně Strakonice“byla zpracována na základě objednávky města č. 63/11/4 . Výsledkem je využití nebo spíše přeměnu vstupních materiálů typu biologicky rozložitelných odpadů na biopalivo, uplatnitelné v provozu kotelny Teplárny Strakonice v souvislosti s připravovaným významným projektem „Modernizace a rekonstrukce uhelných kotlů K1, K2“ V rámci změny integrovaného povolení je tak možné spoluspalovat až 40 % biomasy. Právě vyráběná  BDB® může tak substituovat část štěpky.

   • Datum odevzdání: 11/2011
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 29 mil Kč
   • Kontakt: ing. Brůžek, vedoucí odboru ŽP, 383700317


   136. Zákazník: Proagro Nymburk

   Studie „Výroba biopaliva s využitím technologie provzdušňovaných zakládek řízenou aerobní fermentací.“ Odběratelem veškerého vyrobeného biopaliva bude Dalkia Kolín. Roční dodávka podle této studie je možná rozmezí až do 20 000 t/r  poetizovaného výrobku. Studie je zpracována na základě objednávky zadavatele č. 143/SoD/21.11.2011/ProA. Součástí studie byla výroba 100 t vzorku na kompostárně Pitterling, firmy Ekodendra v Bílině

   • Datum odevzdání: 01/2012
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 40 mil Kč
   • Kontakt: ing. Kohout, ředitel, 602219677


   137. Zákazník: Pigmal  a.s.

   Studie „Využití digestátu z BPS Pigmal u Tábora pro získání biopaliva vhodného k prodeji pro středně velké a velké stacionární tepelné zdroje, využívající palivo-biomasu“. Investice představuje výstavbu sušárny včetně separátoru a stavebních úprav, a napojení tepla elektra a odvod digestátu. Byly posuzovány varianty spolupráce dvou bioplynových stanic Pigmal a Lom

   • Datum odevzdání: 27.3.2012
   • Kontakt: ing. Pešek, předseda představenstva, 381277584


   138. Zákazník: Talpa Hořátev

   Studie „Využití digestátu z BPS Hořátev pro získání biopaliva, vhodného ke spalování v kotli pro vytápění ZŠ, MŠ, budovy obecního úřadu a dalších domů“. Palivo vyráběné sušením pomocí odpadního tepla z BPS.

   • Datum odevzdání: 06/2012
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 5 mil Kč
   • Kontakt: ing. Sluka, jednatel, 603226814


   139. Zákazník: ZD Mutěnice

   Energetický audit „Bioplynová stanice Mutěnice - projekt využití tepelné energie“. Posouzení předloženého projektu vyvedení tepla z BPS Mutěnice pro vytápění nedalekých budov  - základní školy, mateřské školy, tělocvičny, školního klubu a objektu ubytovny. Kalkulace ceny tepla.

   • Datum odevzdání: 06/2012
   • Kontakt: ing. Marek 518370424


   140. Zákazník: PAJU ENERGO s.r.o.

   1. Studie „Výroba biopaliva s využitím technologie řízené aerobní fermentace“ předpokládá spolupráci se Sita a.s. Pro výrobu BDB budou využity prostory na Centrální kompostárně Brno (DUR) - , kde bude zpracováváno cca 52 000 t biomateriálu a nově budované kompostárně v  prostorách dotřiďovací linky na skládce odpadů Rapotín u Šumperka s kapacitou cca 35 000 t bioodpadu.

   Dalšími menšími subdodavateli měly být kompostárny v Blansku a Boskovicích.

   Projekt schválen u zakladatele SUEZ a.s., spolupráce s Compost Systems GmbH, Rakousko

   Datum odevzdání: 05/2012 – průběžně aktualizováno po celý zbytek roku 2012

   Celkové předpokládané investiční náklady pro každou kompostárnu cca 25 mil Kč

   1. Energetický posudek „Záměr výstavby – výroba tepla a elektrické energie spalováním biomasy, jako obnovitelného zdroje energie.“ Nový energetický zdroj ve Velkých Opatovicích. Fluidní kotel 20,26 MW, turbína 5,6 MWe, spotřeba paliva 64 481 t/r  o výhřevnosti 10,5 GJ/t. Variantně řešeno sušení odběrem tepla za turbíny.

   Investiční náklady

   tis. Kč

   Náklady na elektrárnu

   274 800

   v tom kotel na fluidní spalování s kompletním příslušenstvím

   162 300

   v tom parní turbína

   82 500

   v tom kondenzace

   30 000

   Stavba a generální dodávka

   68 700

   Investiční náklady celkem bez DPH

   343 500

   Datum odevzdání: 30.7.2012 – průběžně aktualizováno po celý zbytek roku 2012

   Kontakt: JUDr. Novák, 777577575


   141. Zákazník: Agrona Staré město a.s.

   Studie „Využití tepla a digestátu z BPS Dětřichov u Moravské Třebové pro získání biopaliva“ Způsob využití sušárny – provozní bilance.

   • Datum odevzdání: 03/2013
   • Kontakt: ing. Čermák, předseda představenstva, 728120367


   142. Zákazník: Agrokrůt s.r.o.

   Studie proveditelnosti záměru „Sušení digestátu (separátu) z BPS Bratčice společnosti AgroKrůt pro získání biopaliva“. Posouzení materiálových a hmotových bilancí bioplynové stanice pro výkonové řady 1,5 2,1 a 3,1 MW. Pro hmotovou a energetickou bilanci používáme matematický model bioplynové stanice, který je založen na praktických zkušenostech z provozu a z energetických auditů BPS. Tento model byl vytvořen v rámci bakalářské práce na FS ČVUT v Praze, kterou společnost Trigad, s.r.o. zadala a prováděla její závěrečnou oponenturu. Dalším cenným zdrojem údajů může být rovněž energetický audit BPS. Výše popisovaný model byl konzultován s pracovníky VÚRV Praha a VŠCHT Praha.

   Pro výpočet hmotové a energetické bilance jsou nutné tyto údaje:   

   1. vstupní suroviny – druh, obsah sušiny, produkce bioplynu

   2. obsah sušiny ve fermentoru – volí se dle zkušenosti v oblasti 5 – 13 %

   3. parametry kogenerační jednotky – zejména účinnost elektrická, tepelná a výkonové parametry

   4. podíl vlastní spotřeby elektřiny a tepla – voleno dle zkušenosti

   Výstupem z výpočtu je:

   • roční produkce bioplynu

   • množství vyrobené elektrické energie – celkové, pro vlastní spotřebu a využitelné

   • množství vyrobené tepelné energie – celkové, pro vlastní spotřebu a využitelné

   Matematický model byl dále rozšířen o možnost výpočtu rozdělení složek digestátu na složku tekutou (fugát) a složku tuhou (separát). Zde se jedná prakticky o aplikaci jednoduché hmotové bilance. Návrh sušárny.

   • Datum odevzdání: 21.5.2013
   • Kontakt: Cetl, jednatel, 602506389


   143. Zákazník: S & M Develop s. r. o.

   Studie „Návrh technických řešení instalace nové kotlové jednotky a ORC v areálu společnosti S&M CZ s.r.o.“ Areál sušárny dřeva v Jevíčku je vybaven zastaralou technologií výroby tepla ELBH bez výroby elektřiny. Byly navrženy tři varianty využití kombinace výroby tepla na ORC v kombinaci Triogen, GE/Calnetix s maximalizací výroby eleklřiny.

   • Datum odevzdání: 07/2013
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 27 - 335 mil Kč
   • Kontakt: Hofman, jednatel, 777917231


   144. Zákazník: ZOD Ptení s. r. o.

   Studie proveditelnosti „Využití tepla z BPS Ptení sušením separátu pro získání biopaliva“. Využití podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále také KVET) zakotvené v zákoně č. 165/2012 Sb.

   • Datum odevzdání: 10/2013
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 7 mil Kč
   • Kontakt: Vedra, předseda představenstva, 603859905


   145. Zákazník: Narex Bystřice a.s.

   Energetický audit Administrativních budov závodu Narex Bystřice, Dr. E. Beneše 349, 257 51, Bystřice. Je doporučena investiční varianta IV, která představuje komplexní zateplení administrativních budov. Dále tato varianta v sobě zahrnuje vybudování nového zdroje tepla pro spalování biomasy (dřevní štěpky), jako obnovitelného zdroje energie. Tato varianta je doporučena i přes horší ekonomické parametry oproti variantě II (nižší NPV), nicméně zaručuje nejvyšší hodnotu energetických úspor a nejmenší vypouštěné emise CO2

   • Datum odevzdání: 12/2014
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 7 mil Kč
   • Kontakt: ing. L. Lovíšek, ředitel


   146. Zákazník: město Strakonice

   Studie  - Kompostárenská technologie a rozšíření kapacity sběrného dvora pro BRKO  v lokalitě Kání Vrch ve Strakonicích. Zadáním studie je navržení řešení výstavby kompostárenské technologie navazující na příjem odpadů v rámci nově vystavěného sběrného dvora prodloužením plochy. Kompostování bude prováděno v kryté hale, z důvodu zamezení zápachu  a to pro blízkost oddychové městské zóny. Pro financování bude využito dotace EU z operačního programu životní prostředí, resp. jeho 5. výzvy.

   • Datum odevzdání: 09/2015
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 15 mil Kč

    
   147. Zákazník: Energie AG, Vimperk

   Palivová zkouška zkoušce ze 2.-3.5.2014 na kotelně ve Energie AG, Vimperk 

   Sušený separát byl vyroben v zemědělské bioplynové stanice Chroboly II. Jedná se o  farmářský typ určený pro zpracování rostlinného materiálu s el. výkonem 53 7kW realizované v areálu stávající BPS Chroboly. Sušený separát o průměrné vlhkosti cca 14 % byl spalován ve dvou dnech přes noc společně s mokrými pilinami o vlhkosti cca 50 % v objemovém poměru cca 1 : 1. Spalování probíhalo podle přiložených tabulek. Poměrně vysoká vlhkost byla způsobena nevhodným uskladněním u výrobce. Spalování proběhlo od cca 7:00 hod do večera naskladněném přímo do deního zásobníku paliva. K dispozici byl kotel VESKO B o výkonu 3000 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění města Vimperk


   148. Zákazník: 1. Jílovská a.s.

   Studie Využití biomasy v kotelnách města Sedlčany pro investora – 1. Jílovská a.s., Zadavatel produkuje v rámci divize Exar odpadní produkty, které jsou v současné době vykupovány jako biopalivo. V blízkém okolí zadavatele jsou nově provozovány bioplynové stanice, které v současné době hledají využití pro produkované teplo. Vhodným způsobem lze jednoduchou operací  - separací oddělit z odpadního digestátu  tzv.fugát – tekutou část a separát. Po vysušení separátu na pásové sušárně je možné získat poměrně kvalitní palivo pro kotelny označované jako K1 a K2.

   • Datum odevzdání: 09/2015
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 25 mil Kč
   • Kontakt: ing. Vlk, předseda představenstva,


   149. Zákazník: SOUp Jílové u Prahy

   • energetický audit podle zákona č.406/2000 Sb, areálu SOUp, Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy, z 21.10.2014

   • studie zateplení obvodového pláště budov SOUp s integrovanými fotovoltaickými nebo fototermickými panely. Jedná se o prefabrikovaný panelový systém Envilop je zavěšenou konstrukcí obvodové stěny ze dřeva a dalších materiálů, ve spolupráci s ČVUT UCEEB, z 20.10.2015

   • projektová dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby, prováděcí dokumentace „Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek v areálu SOUp Jílové u Prahy“, ze dne 15.6.2018

   • prováděcí dokumentace a projektové podklady k výběrovému řízení

   • inženýring, včetně zajištění vydání stavebního povolení, 10/2018

   Celkové předpokládané investiční náklady do 45 mil Kč

   Kontakt: ing. E. Hrušková, ředitelka


   150. Zákazník: město Sušice

   • Studie Zpracování a energetické využití biomasy biologickým sušením. Navržení řešení záměru města zpracovávat a sekundárně využít biologicky rozložitelný odpad, který je přednostně z vlastní produkce na kompostárně Vrabcov. Velké množství instalované kapacity kompostáren v okolí však díky produkci kompostu výhradně pro zemědělské využití nebo pro využití do městské zeleně mají značné problémy s odbytem. Proto se orientuje zadavatel na řešení jiné, tj. energetické využití, které lze vyjádřit jako hledání ekonomicky přijatelného řetězce.

   • Datum odevzdání: 29.6.2016
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 11,2 mil Kč


   151. Zákazník: město Plánice

   Zajištění dotace z OPŽP - Název projektu: Kompostárna v lokalitě Plánice - Na Boučku,

   zajištění podání a vyplacení dotace, včetně administrace, včetně vypracování všech podkladů. Výše dotace 85 % de minimis, v rámci 5. výzvy OPŽP, PO3, SC3.2.

   Vypracování provozního řádu kompostárny. Studie proveditelnosti. Vypracování projektové dokumentace a její projednání s vydáním stavebního povolení, kolaudace, zahájení provozu 02/2017, vedení provozu kompostárny do r. 2019 vč.

   • Zahájení projektu 5.11.2015, datum realizace 15.9.2017
   • Celkové předpokládané investiční náklady do 5,2 mil Kč
   • Kontakt: ing. Pavlíček, starosta města


   152. Zákazník: pila Kaiser s.r.o.

   • Dokumentace k žádosti o pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Rekonstrukce kotelny na biomasu v pile Keiser Rožmitál pod Třemšínem

   • Inženýring, s vydáním stavebního povolení

   • Zajištění vypracování Inovačního voucheru od ČVUT – UCEEB – Návrh energetické koncepce

   Datum: r. 2017

   Předpokládané celkové náklady 5,3 mil Kč

   Kontakt: ing. Kaiser, jednatel


   153. Zákazník: Pivovar Herold Březnice a.s.,

   • Dokumentace k žádosti o pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Rekonstrukce zdroje tepla v areálu pivovaru Herold“

   • Inženýring, s vydáním stavebního povolení

   • Zajištění vypracování Inovačního voucheru od ČVUT – UCEEB – Analýza spotřeb energií a následná optimalizace za účelem snížení těchto spotřeb

   Datum: r. 2017

   Předpokládané celkové náklady 7,7 mil Kč

   Kontakt: RNDr.M.Šoltés, ředitel

    
   154. Zákazník – Fakultní Thomayerova nemocnice

   1. Studie - Analýza aktuálnosti zpracovaných EA objektů v areálu nemocnice, zpracovatel CZESCO pro OPŽP v 70. výzvě ,cíl „Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“,

   2. Studie - Návrh rekonstrukce nebo modernizace systémů VZT a chlazení zařízení Thomayerovy nemocnice, četně provozů firmy Chemung a.s. – prádelna a Dora Gastro s.r.o. Cílem je především nahrazení dožívajícího chladiva RA 410 A. Zpracovatel YOUNG4ENERGY s.r.o.

   3. Studie - Aktualizace energetické strategie s dopadem na spotřebu tepla a elektrické energie v rámci areálu Thomayerovy nemocnice. Součástí studie je posouzení efektivity využití vyrobené el. energie pro vlastní spotřebu a pro prodej v rámci LDS nebo pro vnější prodej ČEZ a možnost připojení na Pražskou teplárenskou na straně tepla. Zpracovatel DAMGAARD Consulting s.r.o.

   4. Studie -Rekonstrukce kalové koncovky ČOV s využitím spalování kalů společně s jiným nemocničním odpadem. Studie by měla posoudit i umístění spalovenského zařízení v areálu Thomayerovy nemocnice. Pro potřeby vytápění areálu ČOV je třeba posoudit možnost instalace tepelného čerpadla. Zpracovatel NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s

   5. Posouzení provozu - revizní zprávu kogenerační jednotky CAT 770 SPE o parametrech:     Elektrický výkon                                                              770 kW

             Tepelný výkon chlazení bloku motoru                             437 kW

             Teplota otopné vody chlazení bloku motoru                     90 / 70oC

   • Datum: r. 2017
   • Kontakt: doc.MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel


   155. Zákazník - ČEZ Energo, s.r.o.

   Studie „Výroba biopaliva s využitím technologie provzdušňovaných zakládek na vhodné kompostárně a jeho uplatnění v kotlích na biomasu kotelny ve Zruči nad Sázavou

   Studie proveditelnosti náhrady stávajícího paliva využívaného pro výrobu teplené energie v Kotli za tzv. biopalivo využívající biologické dosoušení (dále také pouze „BDB“), a to včetně i) posouzení/návrhu potřebných parametrů BDB pro spalování, (ii) určení ceny využívání takového BDB, včetně nákladů na přepravu do lokality Zruč nad Sázavou a (iii) návrh technologického postupu pro výrobu BDB o navržených parametrech na výrobní lince.

   • Datum: r. 2018
   • Předpokládané celkové náklady 8,4 mil Kč
   • Kontakt: ing. Michael Rzyman, jednatel


   156. Zákazník: město Trhové Sviny

   • Studie Optimalizace výroby elektrické energie za účelem využití odpadního tepla v kotelně v Trhových Svinech, leden 2018

   • Zajištění vypracování Inovačního voucheru od VUT – AdMaS Reserch Centre – Analýza spotřeb energií a následná optimalizace za účelem snížení těchto spotřeb

   Datum: r. 2018

   Předpokládané celkové náklady 27,2 mil Kč

   Kontakt: ing. Božáková, majetkový odbor města


   157. Zákazník: město Rožmitál pod Třemšínem

   Studie Spolupráce kotelny na štěpku a kompostárny při sušení čistírenských kalů z ČOV ve Vimperku,  v rámci cirkulární ekonomie

   Koncept řešen je ve dvou rovinách - technické a ekonomické.

   Z pohledu technického řešení se jedná o:

   • Využití dodávek tepla a elektřiny z kotelny Energie AG pro potřeby sušení čistírenských kalů z ČOV, zpětné dodávka sušeného kalu jako paliva

   • Využití stávající kompostárny pro výrobu paliva pro kotelnu Energie AG

   • Datum: září. 2018
   • Předpokládané celkové náklady 24,03 mil Kč
   • Kontakt: Mgr. Pavel Dvořák, starosta


   158. Zákazník - Hl. m. Praha

   Studie Příprava technické a ekonomické analýzy řešení souboru energetického majetku hl. m. Prahy,

   Cílem technické a ekonomické analýzy souboru energetického majetku hl. m. Prahy bylo zjistit aktuální stav majetku a technického vybavení pro účely jeho další správy. Dle smlouvy uzavřené mezi Magistrátem hlavního města Prahy a společnosti TRIGAD s.r.o. měla být analýza strukturována na 3 části.

   • Analýza současného technického stavu energetického majetku

   • Analýza aktuálních nároků na opravy a údržbu, včetně souvisejících nákladů na údržbu

   • Analýza nároků na realizaci záchovných opatření investičního charakteru do obnovy majetku, odhad budoucích oprav a investic

   Zkoumaný energetický majetek města v 16 ti městských lokalitách byl posuzovám samostatně energetickými auditory, ať už se jednalo o kotelny (29), předávací stanice (157) nebo potrubí (97).  Celkově má několik společných rysů:

   • je zastaralý poplatný době svého vzniku (30 – 40 let) na hranici životnosti. Postupně je sice obnovován, ale velmi pomalu, takže pokračuje zastarávání,

   • prováděná údržby a provoz jsou na vysoké úrovni, což vytváří dojem, že je vše v pořádku,

   • provozovatelé nezpracovávají výhledové podrobné plány údržby a obnovy a tak dochází spíše k reakcím na poruchové stavy, než že by byla prováděna systematická údržba,

   • snižování potřeb tepla sice následuje reakce v opatřeních v regulaci, ale každý provozovatel používá svůj systém bez vzájemné provázanosti. Daleko hůře se přizpůsobuje “tzv. železo“ předimenzovaného systému, který může být i pod původně polovinou provozovaného výkonu. I z tohoto důvodu by nemělo docházet k odpojování od sítí CZT, bez předběžných relevantních rozborů.

   Rozvoj a údržba pražských systémů si vyžádá odhadem následující rozsah finančních prostředků:

   • Rekonstrukce předávacích stanic - cca 2,0 mil. Kč na jednu průměrnou stanici (instalovaný výkon 450 kW) tj. 320 mil. Kč, v letech tak aby docházelo k postupné modernizaci.

   • Rekonstrukce malých 24 plynových kotelen s výkonem do 5 MWt, cca 3-4 mil. Kč (společně s dalšími opatřeními podle výsledků EA), tj. 66 – 88 mil. Kč postupně - viz ad 1)

   • Rekonstrukce 2 blokových kotelen na JZP městě :

   • nalézt způsob jejich vzájemného propojení s využitím např. velkoobjemové akumulace tepla na pokrývání sezónnosti a špiček, rekonstrukce cca 70 mil. Kč

   • doplnit o kombinovanou výrobu a zásobníky el. energie, tak aby bylo možno startovat „za tmy“, včetně bateriových úložišť, ale zároveň zachovat standardní

   komerční využití. Dopředu vytvořit režimy provozu ve spolupráci s krizovým štábem města, zejména s PRE a.s.  a ostatními partnery cca 60 mil. Kč

   • vytvořit moderní systém centrální regulace integrací lokálních systémů měření a regulace (MAR) do centrálního SCADA systému tak, aby byla data z provozu a energetická data koncentrována v jednom místě cca 10 mil. Kč

   • Rekonstrukce 3 kotelen na pravobřežní části - Flora, Kateřinky a Říčany, rozšíření systémů CZT, instalace OZE, ORC systémy výroby elektřiny cca 100 mil. Kč

   • Vytvoření páteřní sítě CZT Veleslavín, cca 10 km cca 800 mil. Kč

   • Rekonstrukce Teplárny Veleslavín – paroplyn 60 MWe cca 600 mil. Kč

   Celkem 2,048 mld. Kč

   •  duben 2019,
   • kontakt : Ing. Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

    
   159. Zákazník – Thermal Trend spol. s.r.o.

   Oponentní posudek pro projekt VÝVOJ PRŮBĚŽNÉ PÁJECÍ PECE S KOMBINOVANÝM POSUVEM ZBOŽÍ A INTEGROVANÝM ENERGETICKÝM CENTRUM, v rámci dotace OPPIK, Aplikace III. Výzva.

   • Datum: r. 2021
   • Předpokládané celkové náklady VaV…… 32,1 mil Kč
   • Kontakt: ing. Pavel Pěnčík, jednatel


   160. Zákazník – První jílovská a.s.

   1. Podnikatelský záměr projektu OPPIK, Aplikace, PRIORITNÍ OSA-1 „ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE“:

   Nová technologie výroby extraktů z léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, zejména obsahující látky určené ke zmírnění hyperzánětu u pacientů s COVID-19, s integrovaným energetickým centrem“.

   Datum: r. 2021-2023

   Předpokládané celkové náklady VaV…… 39,4 mil Kč

   Kontakt: Bc.  Štěpán Benedikt, předseda představenstva

    

   1. Podnikatelský záměr projektu OPPIK, Aplikace-výzva III., PRIORITNÍ OSA-1 „ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE“: Nová technologie přeměny gastroodpadů na organické hnojivo

   • Datum: r. 2020-2022
   • Předpokládané celkové náklady VaV…… 10,6 mil Kč
   • Kontakt: Bc.  Štěpán Benedikt, předseda představenstva


   161. Zákazník – GT Progres, s.r.o.

   Oponentní posudek pro projekt Plně automatická horkovodní kotelna na biomasu, v rámci dotace OPPIK, Aplikace IVII.. Výzva.

   • Datum: r. 2023
   • Předpokládané celkové náklady VaV…… 18,1 mil Kč
   • Kontakt: ing. Čeněk Vašák, ředitel