PROVOZ A ASISTENCE

teplo a elektrická energie, termohydraulické vyvažování otopných soustav (TRV)

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • kontrolu nebo výpočet věcně usměrňované ceny tepelné energie podle platného cenového výměru a platných cenových rozhodnuti ERÚ pro aktuální rok a kontrolu dodržení maximální přípustné ceny tepla
 • kontrolu vyúčtování dodávky tepla a el. energie odběratelům tepla
 • kontrolu bilance dodávek energie
 • ověření návrhu bilance prodeje energií pro následující rok
 • sestaveni kalkulace ceny tepelné energie dle platných právních předpisů
 • posouzeni provozu a účetnictví z hlediska požadavku na vedeni oddělené evidence tržeb a nakladů
 • příprava a asistence při jednáních s dotčenými orgány
 • fakticky zajištujeme správu energetických zdrojů včetně servisu


TERMOHYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ OTOPNÝCH SOUSTAV

Technická pomoc při osazováni regulační techniky vyžadované legislativou spočívá zejména v :

 • zaměření současného stavu otopné soustavy v bytovém dome, zjištění veškerých informaci o otopné soustavě (typy otopných těles, pocty článku, dimenze rozvodu atp.)
 • vypracováni výkresové dokumentace
 • tepelné - hydraulicky výpočet otopné soustavy a její vyvážení (stanoveni optimální dimenze regulačních ventilu z hlediska jejich regulačního rozsahu, výpočet přednastavení termostatického radiátorového ventilu, výpočet tlakových poměrů v sítí - určení správných hodnot pro správné hydraulické vyvážení otopné soustavy).
 • vlastni realizace opatření - zajištění montáže regulační techniky, popř. technického dozoru při montáži

Termostatické ventily ve spojeni s termostatickou hlavici samočinné udržují požadovanou teplotu v místnosti s přesností 1 °C. Termostatická hlavice automaticky reguluje uzavíráním či otevíráním ventilu průtok otopné vody podle teploty vytápěné místnosti. Je tak schopna udržovat nastavenou teplotu v místnosti a pružně reagovat na dodatečné zdroje tepla (zisku ze slunečního záření). Nedochází tedy k přetápění místnosti. Obecně platí, ze snížení teploty v byte o 1 °C představuje snížení nakladu na tepelnou energii o 6 %. Dosažené úspory se pohybuji v rozmezí od 10 % do 20 %.

Pro správnou funkci termostatických ventilu je rovněž nutné provést důkladné hydraulické vyvážení otopné soustavy a nastaveni správných tlakových poměrů v sítí. Toto je potom zárukou správné a bezhlučné funkce termostatického ventilu. Při uzavírání termostatických regulačních ventilu klesá průtok spotřebičem a tím dochází ke zvýšení tlaku ve stoupačce. Toto zvýšení tlaku nad povolenou mez způsobuje nepříjemné „pískaní“ regulačních ventilu na spotřebiči. Stabilizaci tohoto diferenčního tlaku lze docílit bud přepouštěcí armaturou, která se při zvýšeném tlaku vyvolaném poklesem průtoku spotřebičem (radiátorem) otevírá a propouští chybějící průtok, nebo výhodněji membránovým regulátorem diferenčního tlaku. Tento typ udržuje staly rozdíl tlaku na spotřebiči při proměnném průtoku. Toho je docíleno ovládaným kuželky ventilu podle membrány, na níž z jedné strany působí tlak před spotřebičem a z druhé strany tlak za spotřebičem. Silové působení na kuželku je tak úměrně rozdílu obou tlaku. Tyto vyvažovací armatury se zpravidla instaluji na patách stoupaček. Dále je také výhodné použít oběhová čerpadla s regulovatelnými otáčkami, která mohou poměrně pružné reagovat na potřeby otopné soustavy.

K dosazeni úspor instalaci termostatických ventilu je tedy nutné mimo instalace termostatických hlavic, které pružné reaguji na ev. dodatečné zisky např. z oslunění a zabraňují tak přetápění místnosti provést taktéž důkladný hydraulicky výpočet cele otopné soustavy a otopnou soustavu správné vyvážit.